FAKTÖR ANALİZİ İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLEME ÇALIŞMASI

Sait Patır
1.603 1.425

Öz


Özet: Bu çalışma, öğretim üyesinin performansının değerlendirilmesi ve
performansının arttırtmasına katkıda bulunmak amacı ile yapılmıştır. Bunun
için, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü son
sınıf öğrencilerinden oluşan bir örneklem grubuna daha önceki yılda aldıkları
bir ders ve dersi veren öğretim üyesi ile ilgili performans değerlendirilmesi
yapılmak üzere bir anket uygulanmıştır. Anket soruları İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi'nin "Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketi"nin sorularından
elde edilmiştir. Ankette öğrencilere; öğretim üyesi ile ve ders işleyişi ile ilgili
sorular yönetilmiştir. Elde edilen bulgular yüzde ve oran analizinden sonra
faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Faktör analizi birbirleriyle ilişkili
değişkenleri bir araya getirerek, az sayıda ilişkisiz değişken elde etmeyi
sağlayan çok değişkenli istatistiksel analiz tekniğidir. Faktör analizi ile beş
faktöre ulaşılmıştır. Bu faktörlere; Öğretim üyesinin öğrencilerle iletişimi
önemlidir, ders meslek seçmeme katkıda bulunur, ders işleme metodu uygun
olmalıdır, Öğretim üyesinin dürüstlüğü başarıya katkı sağlar ve Öğretim
üyesinin sorumluluğu önemlidir, başlıkları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Üyesi Verimliliği, Faktör Analizi,
Performans Değerleme


Abstract: This study was conducted in order to evaluate the
performance of teaching staff and to help to increase their performances. For
this reason, a questionnaire was applied to a sample group consisting of the last
year students of Inonu University Faculty of Economics and Administrative
Sciences to make a performance evaluation about a lecture taken in a previous
year and its lecturer. The questions of the questionnaire were obtained from
"Teacher Evaluation Questionnaire" the Faculty of Economy of İstanbul
University. In the questionnaire, students were asked about lecturers'
performance and their effectiveness and style of implementing the lectures. The
data obtained from the questionnaire were evaluated by factor analysis after
percentage, ratio analysis. Factor analysis is a multivariable statistical analysis
technique which allows small number of unrelated variables by combining
related variables. In the end of the application, five factors about the
performance of the lecturers were obtained: The first one is "The importance of
a lecturer's communication with the student". The second one is "Lecture helps
the future professional life of the students". The third one is "The method of the
course given by a lecturer should be sufficient in course material and it also
should be in harmony with this material and course". The fourth one is "The
honesty of a lecturer. A lecturer should be straight forward in the contribution
and examination of the lectures for the success". The one is "Lecturer's
responsibility in performing the lecture. A lecturer should be punctual in the
implementation of the course"

KeyWwords: The efficiency of the lecturer, Factor Analysis,
Performance evaluation

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.