ETKİNLİK, ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK KAVRAMLARININ YARATTIĞI KARIŞIKLIK

Süleyman Yükçü, Gülşah Atağan
6.247 2.595

Öz


Özet: Etkinlik, etkililik ve verimlilik işletmelerin teknik performans
göstergeleri arasında yer almaktadır. Teknik performans göstergeleri
performansın tüm boyutlarıyla ölçülmesine olanak tanımaktadır. Teknik
göstergeler, faaliyetlerin, üretim faktörlerinin, çalışanların performansının
ölçümünde kullanılmaktadır. Ancak finansal göstergelere göre anlaşılmaları
daha güçtür. Ayrıca kavramlar konusunda da bir kargaşa yaşanmaktadır.
Kavramlar farklı değerleri ifade etmektedir. Kullanım yerleri farklıdır, bu
nedenle birbirlerinden ayrılarak doğru kullanılmalarında yarar vardır.
Çalışmamızda ilk olarak kavramların tanımlarına yer verilerek kavram
kargaşası giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde,
kavramların daha net anlaşılabilmesi için sayısal analizler ile mermer
işletmesinde sektör incelemesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkililik, Etkinlik, Verimlilik


Abstrcat: Effectiveness, efficiency and productivity are the technical
performance monitors of corporations. Technical Performance Monitors help
mesuring the performence in all aspects. Technical monitors are used in
production process, and mesuring the performence of employees. Those factors
are more difficult to measure than measuring the financial situation of the
firms. Also there can be complexity when trying to understand all the terms.
Some terms can mean various or different values. Their meanings can be
different. Thus they should be used carefully.
In our work, first of all, the meanings of terms are given for ensure that
there is no misunderstanding. In the second part, there are numerical analysis
and sector search for marble business.

Key Words: Effectiveness, Efficiency, Productivit

Tam metin:

PDF