Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

YAZIM DÜZENİ 

Yazarlar öncelikli olarak dergi başvuru dilekçesini doldurarak, ilgili e-posta adresine konuya ilişkin bilgi göndermeleri gerekmektedir.

(1) İktisadi ve İdari Bilimler ve ilişkili alanlarda hazırlanmış ve yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır. Dergimiz,

a) Hakemli Makaleler

b) Editöre Mektup 

c) Hakemsiz Yazılar olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Hakemli makaleler normal şekilde makale kaydı derginin genel ağ (web) sayfasından yapılmalı, editöre mektup, yazının başlığında editöre mektup olduğu belirtilmeli, hakemsiz yazılar güncel konu tartışmalarını kapsayan siyasi içerikli olmayan yazılar olmalıdır.

(2)Yazıların işletme, iktisat, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, uluslararası ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında ve teorik veya uygulamayla desteklenmiş çalışmalar olması arzu edilmektedir.

(4) Bu dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden biriyle yayım yapılabilir. Yazıların başında, 150-200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vb.) “Başlık/Title”, “Öz/Abstract”  ve “Anahtar Kelimeler/Keywords”  bulunmalıdır. Öz; yazının amacına, temel tespit ve sonuçlarına açıklık getirmeli ve mecbur kalınmadıkça kaynak gösterimi içermemelidir.

(5) Yazıda yer alan konu başlıkları Giriş'ten itibaren I, II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla, alt başlıklar ise A, B, C, ... gibi büyük harflerle sıralanmalıdır.

(6) Kaynaklara yapılan göndermeler, dipnotlar yerine metnin içinde parantez içinde gösterilmelidir. Parantez içindeki ifadeler şu sırayla yer almalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası. Eğer yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme yapılıyorsa, yıllar harflerle farklılaştırılmalıdır. Kaynağa gönderme yapma konusunda karşılaşılacak farklı durumlarda aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir.

            ...göstermektedir (Engle, 1987: 438).

            ...Granger (1992a: 35 37; 1992b:85-90) çalışmalarında belirttiği gibi...

            ... (Fama ve Miller, 1972: 545-570) iki yazarlı kaynak için.

            ... (Judge vd., 1988: 15-19) ikiden fazla yazarlı kaynak için.

            ... (Gönenli, 1990: 490-510) 

Yapılacak açıklamalar, "Notlar" başlığı altında, yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

(7) “Şekil” ve “Tablolar” metin içeresinde verilmelidir. Şekillerin adı, Şeklin altında; Tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil numaraları, Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 şeklinde ve Tablo numaraları Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3... gibi verilmelidir.

(8) Denklemler sağa yaslı olarak parantez içinde verilecek rakamlarla sıralanmalıdır. Denklemlere yapılacak göndermeler …xxx. ifade edilerek yapılmalıdır.

(9) Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Kaynakçada aşağıdaki biçim kurallarına uyulmalıdır.

Kitaplarda:

Keyder, N. (1990), Para, Teori Politika: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Genişletilmiş İkinci Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara.

Dergilerde:

Bahmani Oskooee, M. ve Malixi, M. (1987) "Effects of Exchange Rate Flexibility on the Demand for International Reserves", Economics Letters, 23(2), ss.89 93.

Derlemelerde:

Bernanke, B.S. (1986), "Alternative Explonations of The Money Income Correlation", K. Brumner ve A. Meltzer (der.), Real Business Cycles, Real Exchange Rates and Actual Policies, North Holland, Amsterdan, ss. 49 100.

(10) Yazılar, dergimiz genel ağında (web sitesi) aracılığı ile (http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD) gönderilmelidir.

(11) Yazım kuralları olarak sayfa yapısı, üstten 5, alttan 5.5, sol 4.25, sağ 4.25 cm ve 1 satır aralıklı Times New Roman 11 punto olmalı, dipnotlar ise metniniçerisinde yer almalı ve 9 punto olarak yazılmalıdır. Makalenin tümü, 20 sayfayı geçmemelidir. Yazım yanlışlarının çok fazla olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. 

(12) Hakemli Makale yazarlarından makalenin ilk gönderilişinde 100 (Yüz) TL, editöre mektup ve hakemsiz yazılar ise 50 (Elli) TL, Vakıfbank: Atatürk Üniversitesi Şubesi 00158007272483831 (IBAN) TR77 0001 5001 5800 7272 4838 31 nolu hesaba yatırılarak;

  • ya dekontunun 0442-2311907 nolu faksa,
  • ya da tarayıcıyla iibfdergi@atauni.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  • yayınlanmaya uygun bulunmayan makalelerin ya da süreci devam eden makalelerin ücretleri geri ödenmeyecektir. 

(13) Makalenizi, http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD adresinden takip edebilirsiniz. Yayın Kurulunca ön elemeden geçirilen ve uygun bulunan yazılar, iki ayrı hakeme değerlendirilmek üzere gönderilmektedir.

(14) Kabulden sonra; yazıların yayına hazırlanması aşamasında tespit edilen sorun ve eksikliklerin giderilmesinde birincil sorumluluk yazarlara aittir. Aynı zamanda dizgisi tamamlanan yazılar son gözden geçirme için yazarlara gönderilir. Yazarların en geç bir hafta içinde gözden geçirmelerini tamamlaması ve gözden geçirilmiş metni iletmeleri beklenir. Son gözden geçirme aşamasında, sadece biçimsel müdahalelere izin verilir. Bu aşamada, yazıların içeriğini ciddi biçimde etkileyecek değişikliklere izin verilmez. Bu tür değişikliklerde ısrar edilmesi halinde, Yazı Kurulu, yazının değişmiş halini tekrar hakem değerlendirmesine gönderme yetkisine sahiptir.

(15) Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak yayın komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir. Yazarlar, aynı zamanda tüm bu süreci kullanıcı sayfalarından takip edebilirler.


AUTHOR GUIDELINES 

(1) Articles that are sent to be published must be original studies that have never been, in any way, published or sent to be published.

(2) Editors wish the articles sent, to be the studies that are supported by application (practice) in business, economics, international relations, public administration, econometrics, labour economics, industrial relations, management of information systems, social services, and international trade and logistics.

 (4) In this periodical, articles written in Turkish and English are published. In the articles at the beginning of the document an abstract in Turkish and the foreign language (English etc.) Which does not exceed 150-200 words. The abstract should explain the aims and major conclusions of the paper and, if possible, should not include any citations. Also Title and keywords of the article must also be given in both languages.

(5) The subject headlines in the article, beginning from introduction, must be ordered by Roman numerals (I,II,III) sub headlines though, must be ordered by capital letters (A,B,C).

(6) References made to the sources, must be showed, instead of in footnotes, in parenthesis. Statements within parenthesis must take place in this order: Last name of author(s), year and page number of the source. If the reference is made to more than one studies of the author written in the same year, years must be differentiated by letters. For the different situations faced about the references made to the sources, it is possible to make use of the examples as stated below.

... (Engle, 1987: 438).

... Granger as he stated (1992a: 35 37; 1992b: 85-90) in this studies....

... (Fama and Miller, 1972: 545-570) For the sources with two authors.

... (Judge etc., 1988: 15-19) For the sources with more than two authors.

... (Gönenli, 1990: 490-510)

     If any explanation is needed this should be made under the heading of "Notes", in the end of the article, and in a different page.

(7) Figures and Tables must be given each in a different page and by following an order. Numbers of figures must be given as Figure 1, Figure 2, Figure 3… and Numbers of Tables must be given as Tables 1, Tables 2, Tables 3,...

(8) Equations must be indicated as ordered with the numbers in parenthesis given on the right of the line.

(9) Benefited sources must be given after notes, if there are any, and in different pages under the heading of "Bibliography". In bibliography it is necessary to follow formal rules stated below.

     In books:

     Keyder, N. (1990). Para, Teori Politika: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, İkinci Baskı, Bizim Büro Yayını, Ankara,

      In periodicles:

     Bahmani Oskooee, M. and Malixi, M. (1987) "Effects of Exchange Rate Flexibility on the Demand for International Reserves", Economics Letters, 23 (2), p. 89-93.

     In collections (anthologies):

     Bernanke, B.S. (1986), "Alternative Explanations of The Money Income Correlation", K. Brunner and A. Meltzer (col.), Real Business Cycles, Real Exchange Rates and Actual Policies, North Holland, Amsterdam, p. 49-100.

(10) It is required that the author has to write his/her article and send it in electronic.

(11) As spelling rules, page format has to be arranged so as to leave 5 cm from above, 5.5 cm from below, 4.25 cm from right, 4.25 cm from left, Article has to be written in Times New Roman with 11 point. Footnotes have to be within the article in 9 point. Articles must not exceed   15 pages.

(12) From articles 100-TL will be taken for postal expenses. This paying will be paid to VakıfBank: Atatürk University Branch, Account number is 00158007272483831. (IBAN) TR77 0001 5001 5800 7272 4838 31 The payment slip should be send to 0442-2360949 or iibfdergi@atauni.edu.tr.

(13) You can check your article by using: http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD. The articles are now pre-screened by the editorial board prior to being sent to the reviewers, and then, are sent to two different referees for review.

(14) After acceptance; authors are responsible for eliminating the problems and shortcomings encountered by the layout editor during typesetting. Also, proofs are sent to the authors to be corrected. In principle, the authors are expected to correct the proofs and send them back to the journal in a week. Only minor corrections regarding the format and typographical errors are allowed to be made at this stage. In case of any substantial revisions made to the papers at this stage, the editorial board may consider to send out the paper for peer review.

(15) The authors are also informed by e-mails which is sent by the system related to all of these process.

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Referanslar için hazırlanmış adreslere erişebilinmektedir.
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


ISSN: 1300 4646