GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNİN ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK İNCELEME

Özlem SOYER, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
1.741 242

Öz


ÖZET

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin etkinliğinin değerlendirildiği araştırmaların gözden geçirilmesi ve gelecekteki araştırmalara ışık tutması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Tanımlayıcı çalışmada Pubmed/MEDLINE ve Cochrane Library veri tabanları üzerinden “güvenli cerrahi kontrol listesi”, “dünya sağlık örgütü güvenli cerrahi kontrol listesi”,“etkinlik” ve “etki” anahtar kelimeleri kullanıldı. Kasım 2015 öncesindeki yayınlanmış 49 makale ele alındı. Etkinlik sonuçları uyum, komplikasyon ve mortalite oranı, hasta güvenliği, ekip iletişimi, çalışan ve hasta memnuniyeti ve maliyet açısından değerlendirildi.

Bulgular:  Uyumun en kolay olduğu bölüm insizyon öncesiyken, en zor olduğu bölüm ise çıkış kontrolü evresidir. Listenin kullanımı sonrası komplikasyon ve mortalite oranlarında anlamlı bir düşüş bulunmaktadır. Listenin kullanımı ile plansız ameliyathaneye dönüşlerde, yeniden ameliyat olma oranında ve istenmeyen etkilerde azalma olurken hasta kimliğinin doğrulanmasında ve hastanın tıbbi durumunda farkındalıkta artma görüldü. Ekip iletişiminde artma ve iletişim hatalarında düşme görüldü. Ameliyathane harcamaları düştü. Hasta memnuniyeti %57.1’den %90.8’e yükseldi. Çalışanlar listenin uygulanmasını %50 ile %95 oranında olumlu buldu.

Sonuçlar: Listenin kullanımı ile komplikasyon ve mortalite oranlarındaki ciddi azalma olduğu, ameliyathanede ekip çalışmasını ve iletişimi geliştirdiği, ameliyathaneden plansız geri dönüşleri azaltması, ameliyat olma oranını azaltması, hasta kimliğinin doğrulanma sıklığını arttırması ve cerrahinin istenmeyen etkilerini azaltması nedeniyle hasta güvenliğini geliştirmektedir. GCKL ekip üyeleri arasında iletişimi, işbirliğini ve hasta güvenliğini geliştiren bir araç olarak önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenli cerrahi kontrol listesi, hemşirelik, etkinlik

ABSTRACT

Effectiveness of Surgical Safety Checklists: A Systematic Review

 Aim: We aimed to review studies that assess the effectiveness of World Health Organization Surgical Safety Checklist and to shed light on future research.

Method: In the descriptive study, we reviewed original publications retrieved by a selective search Pubmed/MEDLINE and Cochrane Library databases on the search term “surgical safety checklist”,“WHO surgical safety checklist”, “effectiveness” and “effect”. 49 articles published before November 2015 were discussed. The results of effectiveness in terms of compliance, complication and mortality rates, patient safety, team communication, staff and patient satisfaction and cost were evaluated.

Results: While the “Time out” section was identified as the most easy section of compliance,  the “Sign out” section was identified as the most difficult section. There was a significant decrease in complication and mortality rates after the use of checklist. With the use of the checklist, the reduction in unplanned return, reoperations rate and adverse effects, while there was an increase in awareness of the identity of the patient and in the medical condition of the patient. There was an increase in team communication and a decrease in communication errors. Operating room expenses reduced. Patient satisfaction increased from 57.1% to 90.8%. 50% to 95% of the health workers were positive to implementation of the list.

 Conclusion: With the use of the checklist, significant reductions were in complication, mortality rate, teamwork and communication were developed. Due to reduction in unplanned return rate and in adverse effects, the increase in verification of the patient's identity and awareness of the patient's medical condition, checklist improves patient safety. Surgical safety checklist should be recommended as a tool for improving team communication, collaboration and patient safety.

 Key Words: Surgical Safety Checklist; Nursing; Effectiveness.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.