YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARININ İNCELENMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Selda BAŞARAN ALAGÖZ, Tahsin GEÇKİL
1.329 302

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları sorunların tanımlanmasıdır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Konya ilindeki üniversitelerde okumakta olan yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem 109 kişiden oluşmuştur. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 28 soruluk anket formu ile toplanmıştır. Anket formu literatür taramalarına ek olarak “odak grup görüşmeleri” yoluyla geliştirilmiştir.  Veri toplama işlemi Mayıs-Haziran 2016 tarihlerinde yapılmış olup veriler yüzdelik, ortalama ve standart sapma ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların %61.5’i erkek, %54.1’i 21-25 yaş aralığında, %52.3’ü Sosyal Bilimler alanında öğrenim görmektedirler.  Katılımcı öğrencilerin % 43.1’i Ortadoğu bölgesinden ve %24.8’i Kafkaslar ve Orta Asya bölgesinden gelmektedir. Öğrencilerin %78.9’u öğrenci statüsü ile ülkemize gelmiş ve %90.8’i Türkiye’de herhangi bir kurumdan burs aldıklarını ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre yabancı öğrencilerin çoğunluğu üniversite personellerinden,  hocalarından ve arkadaşlarından ayrımcılık görmediklerini ifade etmişlerdir. Yabancı öğrencilerin Türkiye’de yaşadıklarını ifade ettikleri en önemli sorun Türkçeyi anlama ve Türkçe ders izleme olarak görülmektedir. Yemekler, yabancı öğrenciler için orta düzeyli bir sorun olarak görülmüştür.

Sonuçlar: Yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı Türkçeyi anlama, yemekler, sosyal yaşama uyum ile ilgili yaşadığı sorunların çözümüne yönelik çok aktörlü bir yaklaşım gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Yabancı uyruklu öğrenciler, Yabancı öğrenci sorunları, üniversite öğrencileri

 

ABSTRACT

Investigation of the Problems of Foreign University Students: Konya Province Examination

Aim: The aim of this study is identification of the foreign students’ problems.

Methods: The universe of this descriptive study consists of the foreign students studying at the universities in Konya province. The sample has been consisted of 109 people. The obtained data have been collected by a 28-item questionnaire developed by the researchers. The questionnaire, in addition to literature, has been developed by using information obtained by the “focus group interviews”. Collecting data process was done in May-June 2016. Data have been analyzed by frequencies, mean and standard deviation.

Results: 61.5% of participants are male, 54.1% of them are 21-25 age range, and 52.3% of them are studying in social sciences. 43.1% of the participant students are coming from Middle East and 24.8% of them are coming from Caucasus and Central Asia. 78.9% of the students have come to our country with the student statue and 90.8% of them have stated that they haven’t received any scholarship from any institutions. According to the results, majority of the foreign students have stated that they haven’t been discriminated by the university staff, professors and friends. It has been seen that the foreign students have stated that their most important problem is to understand Turkish and to follow the courses in Turkish. It has also seen that meal problem is a mid-level problem for foreign students.

Conclusions: A multi-actor approach is needed to solve the problems of foreign students with Turkish language understanding, food, and adaptation to social life.

Key words: Immigration, Foreign Students, the foreign student problems, University students

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.