İNFORMAL BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜNE İLİŞKİN HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ*

Keziban TÜRKEN GEL, Makbule TOKUR KESGİN
1.377 644

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı bakım gereksinimi olan bireylere informal bakım verenlerin, bakım yüküne ilişkin hemşirelerin görüşlerini belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi’nde çalışan (n=532) araştırmaya katılmayı kabul eden 469 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara 21 sorudan oluşan soru formu uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve niteliksel dağılımlar arasındaki farkın önemliliği için ki-kare testi, fisher exact testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğu genç ve orta yaş grubundadır (19-40 yaş, % 90.8) ve meslekte çalışma yılı en fazla 1-7 yılda (%41.4) yoğunlaşmaktadır. %57.4’ünün lisans mezunu, %35.0’inin dâhili, %36.9’unun cerrahi tıp bilimlerinde çalıştıkları, %57.4’ünün bakım yükü konulu herhangi bir eğitime katılmadığı, %17.9’unun ise aileden birine uzun süreli bakım veren hemşireler olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %94.9’unun informal bakım verenlerin güçlük yaşadıklarını, yaşanan güçlüklerin ise bakım verenin kişisel özellikleri, bakım verme süresi ve çok boyutlu bakım vermek zorunda olması gibi faktörlerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %81.2 'sinin informal bakım verenlerin bilgi eksikliği, fiziksel ve psikolojik sağlıkları yönünden ele alınmaları ayrıca maruz kaldıkları bakım yükünün hafifletilmesi konusunda hemşirelerin rol almaları gerektiğini önerdikleri saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, hemşirelerin genelde informal bakım verenlerin bakım yüküne dair bilgilerinin olduğu belirlenmiştir. Hemşirelere göre; İnformal bakım verenlerin, eğitim ihtiyaçlarını karşılanıp, psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak desteklendiğinde bakım yükünün hafifleyeceği bunun sonucu olarak hastaneye tekrar yatışların azalacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım yükü, Hemşire; İnformal bakımveren; Evde bakım.

ABSTRACT

The Views of Nurses About The Care Burden of Informal Caregivers

Aim: The aime of this study is to determine the views of the nurses regarding the problems of informal caregivers of individuals with care needs.

Method: This descriptive study was conducted in Atatütk State Hospital and University Hospital of Düzce (n=532) with 469 nurses who agreed to participate in the survey. A questionnaire consisting of 21 questions was applied to the participants. Assessment of data, Chi-square test, Fisher’s exact tests were used for the significance of difference among number, percentage and qualitative distribution.              

Results: The majority of the nurses participating in the survey are young and middle age group (19-40 years, 90.8%). whose professional working years are mostly concentrated in 1-7 years (41.4%). 57.4% of them were undergraduates, 35.0% were working in internal medical fields and 36.9% were working in surgical medical sciences, 57.4% did not participate in any training on care load, and 17.9% of the nurses gave long-term care to from one family member. 94.9% of the nurses who participated in the study stated that the informal caregivers experienced difficulties and that the difficulties experienced were influenced by factors such as the personal characteristics of the caregiver, the length of care and the need to provide multidimensional care. It was determined that 81.2% of the nurses who participated in the research proposed the participation of nurses in order to decrease the care burden of informal caregivers, evaluation of lack of information, physical, social, and psychological evaluation.

Conclusion: In this study, It was determined that nurses generally had the information on the care burden of informal caregivers. According to nurses; if caregivers needs were met and they were assisted psychologically, physically and socially, the care burden would reduce and the re-hospitalization could reduce.

Keywords: Burden of care; Nurse; Informal caregiver; Home care.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.