DOES THE FEAR OF SURGERY PREVENT PATIENTS FROM SLEEPING?

Özlem ŞAHİN ALTUN, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ, Zeynep OLÇUN, Merve BAĞDİGEN
1.446 287

Öz


ABSTRACT

Aim: This study intended to determine the correlation between elective surgery patientsdegree of surgical fear and their states of night sleep.

Method: The population of the study included 146 patients who underwent elective surgeries in the surgery clinics of a university hospital in Turkey between October 2016 and July 2017. The study data were collected using a personal information form, the Richard-Campbell Sleep Questionnaire (RCSQ), and the Surgical Fear Questionnaire (SFQ).

Result: The patients' mean score on the Surgical Fear Questionnaire was 42.57±25.40, and on the RCSQ was 46.90±32.50. There was a strong negative correlation between the subdimension mean scores and the total mean score on the Surgical Fear Questionnaire (Long Term and Short Term) and the total mean score on RCSQ (p<0.01).

Conclusion: The researcher suggests that these results should be used to determine an individual’s level of fear related to upcoming surgery; effective methods for coping with fear should be included in pre-surgery preparation and training programs.

Keywords: Elective surgery; fear of surgery; sleep

ÖZET

Ameliyat Korkusu Hastaları Uyutmuyor mu?

Amaç: Bu araştırma elektif cerrahi hastalarının yaşadıkları cerrahi korku düzeyi ile gece uyku durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütüldü.

Yöntem: Araştırmanın evrenini; Türkiye’de bulunan bir üniversite hastanesindeki cerrahi kliniklerde Ekim 2016- Temmuz 2017 tarihleri arasında elektif cerrahi geçiren 146 hasta oluşturdu. Verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Richard-Campbell Uyku Ölçeği (RCUÖ)” ve “Cerrahi Korku Ölçeği (CKÖ)” kullanıldı.

Bulgular: Bu çalışmada hastaların Cerrahi Korku Ölçeği puan ortalaması 42.57±25.40 olarak belirlendi. Richard-Campbell Uyku Ölçeği puan ortalaması ise 46.90±32.50 bulundu. CKÖ-K, CKÖ-U alt boyut puan ortalamaları ve toplam puan ortalaması ile Richard-Campbell Uyku Ölçeği’nin toplam puan ortalaması arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. (p<0.01).

Sonuçlar: Araştırma bulguları doğrultusunda elektif cerrahi bekleyen hastaların cerrahi korku düzeyinin, gece uyku durumları üzerinde etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Elektif cerrahi; cerrahi korku; uyku


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.