İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Figen ÇAVUŞOĞLU, Birsen ALTAY, Gülşat NURİYEVA, Buket ÖNGÖR
1.608 525

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini bir ilköğretim okulunda okuyan 6,-7,ve-8. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 237 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmayıp evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş 189 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak çevre bilgi testi ve çevre tutum ölçeği kullanılmıştır.

 Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 12.76±1.02 olup %50.3’ünün erkek olduğu, çevre bilgi test puanlarının 18.11±6.50, çevre tutum puanlarının ise 102.66±11.47 olduğu bulunmuştur. İstatistiksel inceleme sonucunda kızların çevre bilgi puanı ve çevre tutum puanının yüksek olduğu ve aralarındaki farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu, ayrıca sınıf dereceleri ile çevre bilgi puanı arasında da anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Çevre bilgi testi ile çevre tutum puanı arasında yapılan korelasyon testine göre aralarında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Sonuçlara göre kızların çevreye yönelik bilgi ve duyarlılıkları daha yüksek düzeydedir. Okullarda çevre ile ilgili bilgilendirmeler ve etkinlikler yapılırken kız öğrencilerin akran eğitimi şeklinde desteği ile özellikle erkek öğrencilere yönelik, daha dikkat çekici teknikler kullanılmalı ve katılmaları için teşvik edilmelidir. Bilgi ve tutum arasındaki ilişkiye dayanarak, bilgi düzeyini arttırmak için derslerde daha fazla önem verilmesi önerilebilir. Halk sağlığı hemşireleri olarak okul sağlığı uygulamalarında bu konuya daha fazla yer veren çalışmalar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Öğrenci; Çevre; Bilgi; Tutum.

 

ABSTRACT

Analysis of Environment  Knowledge and Attitudes of the Primary School Students

Aim: The aim of this descriptive study is to analyze environment attitude and knowledge of primary education students.

Method: The universe of the study consists of  6th, 7th and 8th graders in a primary school. Samples were not chosen, the study was completed with 189 students. Environmental knowledge test and environmental attitude scale were used as data collection tool.

Results: Average age of students was 12.76±1.02, 50.3% were male, average environmental knowledge score was 18.11±6.50 and average environmental attitude was 102.66±11.47 Females’ environmental knowledge scores and attitude scores were high and the difference between was statistically significant. Significant association was found between grades and environmental knowledge scores. Strong positive association was found between environmental knowledge and environmental attitude scores.

Conclusion: Female students have higher levels of knowledge and sensitivity to environment. More attention-getting techniques should be used in school activities about the environment, especially for male students with the support of female students in peer education and they should be encouraged to participate. Depending on the relationship between knowledge and attitude, it may be advisable to give more importance to lessons in order to increase the level of knowledge. Public health nurses should plan activities about the subject in school health practices.

Keywords: Primary school; student; Environment; Attitude; Knowledge .


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.