HEMŞİRELERİN İŞİTME ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

Ferya ÇELİK, Nurten TERKEŞ, Emine USLULAR, Özlem ŞAHİN, Latif SAVAŞ, Ayşe KARATEKE, Gülzade DUYGUN, Hilal KAHRAMAN
2.120 381

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin işitme engelli bireylere yönelik tutumlarını belirlemektir.

Yöntem: Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin dahili birimlerinde çalışan hemşirelerle Ocak 2017’de yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 106 hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin istatiksel analizi SPSS 23.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin çoğunluğunu pediatri ve kardiyoloji kliniklerinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Hemşirelerin yaş ortalaması yaş ortalamaları 31.43±6.55’’tir, %92.5’i kadındır. Hemşirelerin hiçbiri işaret dili bilmemektedir. Hemşirelerin % 47.4’ü işitme engelli bireyle iletişim kuramadığı için üzüldüğünü belirtmişlerdir.  Hemşirelerin %75.5’i en az bir kere işitme engelli bir bireye bakım vermiştir. Engelli bir arkadaşa sahip olmayan hemşirelerin engelli bireylere yönelik tutumları engelli bir arkadaşı olan hemşirelerin tutumlarından daha iyidir. Kardiyoloji kliniğinde çalışan hemşirelerin işitme engelli bireylere yönelik tutumları diğer kliniklerde çalışan hemşirelere göre daha olumludur (p<0.05).

Sonuç: İşitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek için hemşirelere yönelik olarak hazırlanan etkin eğitim programları gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Tutum; Hemşirelik Bakımı; İşitme Engelli Birey, Hemşirelik.

 

ABSTRACT

Determination of Nurses' Attitudes Towards Deaf People

Aim: The aim of this study was to determine the attitudes towards deaf  person of nurses working in a University Hospital.

Method: The study was carried out with nurses working  at Akdeniz University Hospital Internal disease clinics in January 2017. The sample of the study  consisted of 106  nurses  who agreed to participate in the study. The data of the study were collected by using personal information form prepared after literature reviewed by the researchers and Attitudes Towards Disabled Person Scale. Statistical analyses were carried out by using SPSS(Statistical Programme for Social Sciences Version) 23.0.

Results: The majority of nurses participating in the study was working in pediatrics and cardiology clinics.  The average age of the nurses was 31.43 years ± 6,55 (min: 21, max: 52),  92.5% were female. None of these nurses knew sign language. 47.4% of these nurses stated that being sad because they could not communicate with deaf person. 75.5% of these nurses was to looked after with deaf person at least once. The attitudes of nurses who do not have a disabled friend was better than those who have a disabled friend.  The attitudes of cardiology nurses better than from the others (p<0.05).

Conclusions: Effective education programmes prepared for nurses is needed for could been communicated appropriately with deaf person.

Keywords: Attitude, Nursing Care; Deaf Person, Nursing


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.