Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları (Attitudes and Behaviors of Nurses Towards Caring Nurse-Patient Interaction)

Duygu BAYRAKTAR, İsmet EŞER
1.846 377

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı çalışmanın evrenini, 24 Nisan 2015 - 08 Ocak 2016 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çalışan tüm hemşireler (1350) oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 203 hemşire çalışma kapsamına alınmıştır. Veriler, bir soru formu ve Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, ANOVA testleri kullanılmıştır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan ve kurumdan yazılı izin alınmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 34.65+7.53 yıldır ve %82.3’ü lisans mezunudur. Bakım odaklı hemşire-hasta etkileşiminin önemlilik ve yeterlilik boyutu ile hemşirelerin yaş grupları ve çalışma süreleri arasında; uygulanabilirlik boyutu ile hemşirelerin eğitim düzeyleri ve yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.

Sonuçlar: Hemşirelerin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimlerine yönelik tutum ve davranışlarının olumlu yönde olduğu, yüksek lisans mezunu, yaşı 46-58 yaş grubunda olan, meslekte daha uzun süredir çalışan hemşirelerin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimi tutum ve davranışlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım; hemşirelik; tutum

 


 ABSTRACT

Attitudes and Behaviors of Nurses Towards Caring Nurse-Patient Interaction

Aim: This study was implemented in order to examine nurses’attitudes and behaviors towards caring nurse-patient interaction.

Method: The population of the descriptive study was consists of all nurses (1350) who worked at a university hospital, between the date April 24th 2015 and January 8th 2016. Totally 203 nurses who accepted to participate in the study were recruited to the study. Data was collected by using a questionnaire and Caring Nurse-Patient Interaction Scale. Mann-Whitney U, Kruskall Wallis, ANOVA tests was used in analysis of the data. Consent was obtained from Ege University Faculty of Nursing Scientific Ethical Committee and written permission from the institution.

Results: The mean age of nurses is 34.65+7.53 years, 82.3% of them were university graduates. There was a significant differences between importance and competence dimensions of caring nurse-patient interaction and nurse’s age groups and working duration. There was a significant differences between feasibility dimension and nurse’s education levels and age groups.

Conclusion: Nurses’attitudes and behaviors towards caring nurse-patient interaction was found to be positive. Nurses who are graduated from master's degree, those who are 46-58 age groups, nurses who are working longer duration in the profession have more positive attitudes and behaviors of caring nurse-patient interaction.

Keywords: Care; nursing; attitude


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.