Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Etkileyen Etmenler: Lefkoşe Örneği (Nursing Students’ Styles of Coping with Stress and Factors That Affect Them: The Case of Nicosia)

Cantürk ÇAPIK, Hatice DURMAZ, Mine ÖZTÜRK
1.386 441

Öz


ÖZET

Amaç: Mevsimlik tarım işçisi gençlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Ekim 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın örneklemi 300 kişiden oluşmuştur. Araştırma için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul’undan ve katılımcılardan izin alınmıştır. Veriler bireysel bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II ile toplanmıştır. Verilerin analizde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II toplam puan ortalaması 96.66±1.69 olarak saptanmıştır. Gençlerin tarlada çalışma sürelerine göre fiziksel aktivite alt boyutu puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (F=3.651, p=0.027). Ayrıca gençlerin tarlada yaşarken kaldıkları yere göre fiziksel aktivite alt boyutu puan ortalaması arasındaki fark anlamlıdır (t=2.550, p=0.011).

Sonuç: Mevsimlik tarım işçisi gençlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II puan ortalamaları istenen düzeyde değildir. Bu nedenle sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve bu programların tüm MTİ gençlere ulaştırılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi genç; Sağlıklı yaşam biçimi davranışları; Hemşire.

 

 

Abstract

Examining the healthy life style behaviors of young seasonal agricultural laborers and the affecting factors

Aim: This descriptive study was conducted forthe purpose of examiningt healthy life style behaviors of young seasonal agricultural workers and the affecting factors.

Method: This descriptive study was conducted with 300 young seasonal agricultural workers who acknowledged to participate in the study between October 2015 and June 2016. comprised the sample. Inorder to conduct the study, permissions were obtained from the Ethics Committee of Harran University and the participants. The data were collected via a questionnaire form and the Scale of Healthy Life Style Behaviors II. The data analysis was performed by using descriptive statistics, independent samples t-test and variance analysis.

Results: In the study, the total score average of the Scale of Healthy Life Style Behaviors II was determined as 96.66 ± 1.69. There was a statistically significant difference between the score averages of the lowerdimension of physical activity according to the duration of working in the field (F=3.651, p=0.027). There was also a significant difference between the score averages of the lower dimension of physical activity according to the dwelling of young laborers in the field (t=2.550, p=0.011).

Conclusion: The score averages obtained by young seasonal agricultural laborers from the Scale of Healthy Life Style Behaviors II are not at there quired level. Thus, it is recommended to develop training program saimed at healthy life style behaviors for all young seasonal agricultural laborers.

Keywords: Young seasonal agricultural laborers; Healthy life style behaviors; Nurse


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.