Ebelik Öğrencilerinin Obez Gebelere Karşı Önyargısı (Midwifery Students' Prejudice Against Obese Pregnant Women)

Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK, Elif Yağmur GÜR, Serap EJDER APAY, Hava ÖZKAN
1.554 373

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma ebelik öğrencilerinin obez gebelere ilişkin ön yargılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma Karadeniz bölgesinde bir üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi 2., 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 173 ebelik bölümü öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “GAMS-27 Obezite Ön Yargı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılım, ortalama, ANOVA,  Kruskal Wallis, bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine göre GAMS-27 Obezite Ön Yargı Ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında; öğrencilerin sınıfları ile GAMS-27 Obezite Ön Yargı Ölçeği toplam puan ortalaması arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmada GAMS-27 Ön Yargı ölçek toplam puan ortalaması 74.51±8.46 olup, öğrencilerin %69.9’u önyargıya eğilimli, %10.4’ünün ön yargılı, %19.7’sinin ise önyargısız olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmada öğrencilerin yarısından fazlasının ön yargıya eğilimli olduğu, çok azının ise ön yargılı olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınıfı büyüdükçe ön yargılarının da arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ebe; gebe; obezite; öğrenci; önyargı.

 

ABSTRACT

Midwifery Students' Prejudice Against Obese Pregnant Women

Objective: This study was conducted to determine the prejudices of midwifery students against obese pregnant women.

Methods: The study was conducted with 173 2nd, 3rd, and 4th- year midwifery students in the Health Sciences Faculty of a university in the Black Sea region. The data were collected by using the "Personal Information Form" and the "GAMS-27 Obesity Prejudice Scale". Number, percentage distribution, mean, ANOVA, Kruskal Wallis test, and independent samples t test were used to assess the data.

Results: When the mean scores of GAMS-27 Obesity Prejudice Scale were compared in terms of the descriptive characteristics of the students in the study, it was found that there was a statistically significant difference between total mean scores of GAMS-27 Obesity Prejudice Scale and the students’ classes. In the study, it was determined that while total mean score of GAMS-27 Prejudice scale was 74.51±8.46, 69.9% of the students had the tendency for prejudice, 10.4% were prejudiced, and 19.7% did not have the prejudice

Conclusions: It was found that male student nurses having more difficulties and were rejected by greater number of patients in clinical practice. It is recommended planning of facilitating initiatives especially for male students at clinical practice. In the study, it was found that more than half of the students had the tendency for prejudice and very few ones were prejudiced. It was observed that the students studying in the upper years had also more prejudices.

Keywords: midwife; obesity; pregnant woman; prejudice; student.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.