Cerrahi Hastalarının Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı (Surgical Patients’ Perception of the Postoperative Nursing Care Quality)

Ümmü YILDIZ FINDIK, Duygu SOYDAŞ YEŞİLYURT
2.127 424

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, cerrahi hastalarının ameliyat sonrası hemşirelik bakım kalitesi algısını değerlendirmektir.

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu çalışma 2014-2015 yılları arasında bir üniversite hastanesinin genel cerrahi kliniklerinde, 271 hasta ile yapıldı. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve Bakım Davranışları Ölçeği-24 kullanıldı. Veriler SPSS 20.0 programında tanımlayıcı analizler, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis, Friedman testleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların % 55’inin kadın (n=149), % 70.8’inin (n=192) ilköğretim mezunu, % 90.4’ünün (n=245) evli, yaş ortalamalarının 55.54±14.59 yıl olduğu belirlendi. Hastaların hemşirelik bakım kalitesi algılama puan ortalaması 4.68±0.96; ölçek alt boyut puan ortalamaları; güvence 4.78±1.04, bilgi-beceri 4.99±0.91, saygılı olma 4.50±1.07, bağlılık 4.41±1.13 olarak bulundu. Alt ölçeklerden bilgi-becerinin puan ortalaması ve cerrahi hemşireleri tarafından bilgilendirilen hastaların hemşirelik bakım kalitesi algısı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek belirlendi (p<0.001).

Sonuçlar: Cerrahi hastalarının ameliyat sonrası hemşirelik bakım kalitesi algısı biraz yüksek belirlendi. Cerrahi hastalarında bakım kalitesi algısının arttırılması için cerrahi hemşirelerinin bakım uygulamalarında bilgili, becerili olmalarını ve hastaları bilgilendirmelerini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bakım kalitesi algısı; cerrahi hastası; cerrahi hemşireliği; hemşirelik bakımı. 

 

ABSTRACT

Surgical patients’ perception of the postoperative nursing care quality

Aim: The aim of this study is to evaluate the surgical patients’ perception of postoperative nursing care quality.

Method: This descriptive study was conducted with 271 patients in the general surgery clinics of a university hospital between 2014 and 2015.  In data collection, a personal information form and the Caring Behaviors Inventory-24 were used. Statistical analysis were completed in the SPSS 20.0 program using descriptive analyses, the Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis, and Friedman tests.

Results: It was determined that 55% of the patients were female (n=149), 70.8% (n=192) had elementary education, and 90.4% (n=245) were married and the mean age was 55.54±14.59 years. The perception of nursing care quality mean score of the patients was 4.68±0.96, with sub scale mean score of assurance 4.78±1.04, knowledge and skill 4.99±0.91, respectfulness 4.50±1.07, and connectedness 4.41±1.13. Among sub scales, the mean score of skills and knowledge and the perception of nursing care quality of the patients who were informed by surgical nurses was found to be significantly higher (p<0.001).

Conclusion: Surgical patients’ perception of postoperative nursing care quality was determined to be slightly higher. In order to increase perception of care quality in surgical patients, we suggest that nurses should have the sufficient skills and knowledge on care behaviors and inform patients.

Key Words: Nursing care; perception of care quality; surgical nursing; surgical patients


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.