Hemşirelik Öğrencilerinin ve Klinik Hemşirelerin İntörn Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Determining The Opinions of Clinic Nurses and Nursing Students About Internship)

Gülcan BAHCECİOĞLU TURAN, Mehtap TAN, Nuray DAYAPOĞLU
1.542 225

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik programına yeni dahil edilen intörn uygulaması kapsamında uygulama yapan son sınıf öğrencilerinin ve uygulamanın yapıldığı kliniklerde görev yapan hemşirelerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde intörn uygulaması yapan gönüllü 120 son sınıf öğrencisi ile uygulamanın yapıldığı Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde çalışan, araştırmayı kabul eden 206 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, hemşirelik intörn öğrencilerin ve hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini ve intörnlük uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik hesaplamalar kullanılmıştır.

Bulgular: İntörn uygulaması sonrası hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu el becerilerinin, bilgilerinin, kendilerine olan güvenlerinin ve mesleğe olan sevgilerinin arttığını ve sorumluluk duygularının geliştiğini belirtmişlerdir. Klinik hemşirelerin intörn uygulamasına ilişkin görüşleri arasında birinci sırada öğrencilerin bilgi ve becerisinin arttığına ilişkin görüş yer almıştır. Bunu; öğrencilerin mesleğe uyum sağlaması, kendilerine olan güvenlerinin artması, iletişim becerileri ve sorumluluk duygusunun artması ile ilgili görüşlerinin takip ettiği belirlenmiştir.

Sonuç: İntörn uygulamasının hem öğrenciler hem de hemşireler tarafından mesleki gelişim açısından yararlı bir uygulama olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; öğrenci;  intörn uygulaması

 

 

ABSTRACT

Determining The Opinions of Clinic Nurses and Nursing Students About Internship

Aim: This study aims to determine the internship-related opinions of senior students enrolled in the internship program, which has been added to the nursing program of the Atatürk University Faculty of Health Sciences recently, as well as determining the opinions of the nurses working in the clinics of the studied hospital.

Method: The sample of this descriptive study consisted of 120 volunteer senior students who were enrolled in internship program at Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Atatürk University in the spring semester of 2015-2016 academic year as well as 206 nurses, who were working in the Yakutiye Research Hospital and agreed to participate in the research. A questionnaire developed by researcher for determining the introductory characteristics and opinions of nurses and nursing intern students about internship was used for data collection. The number and percentage calculations were used in the evaluation of data.

Results: As a result of the study, the majority of the students have stated that their hand skills, knowledge, self-confidence, affection to the profession and sense of responsibilities have improved after the internship. The opinion on the increase in knowledge and skills of the students after internship was at the first place among opinions of the nurses. This opinion was found to be followed by students' adaptation to the profession, increase of their self-confidence, communication skills and sense of responsibility.

Conclusion: Internship program was found to be a useful practice for both the students and nurses in terms of professional development.

Keywords: Nursing; student; ınternship


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.