TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN HASTALIKLARINI KABULLENME VE KENDİ BAKIMLARINDAKİ ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Emine ŞİRECİ, Elanur YILMAZ KARABULUTLU
1.032 157

Öz


ÖZET

               Amaç: Bu araştırma tip 2 diyabetli hastaların hastalıklarını kabullenme durumlarını, öz yeterlilik düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek ve hastalığı kabul ile öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır.

               Gereç Yöntem: Tanımlayıcı türde olan araştırma, Fırat Üniversitesi Hastanesi Endokrin Polikliniğinde ayakta tedavi gören 156 tip 2 diyabet hastasıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, sosyo-demografik ve hastalık ile ilgili değişkenlerin yer aldığı anket formu, öz yeterlilik ölçeği ve hastalığı kabul ölçeğiyle toplanmıştır.

Bulgular: Hastaların hastalığı kabul ölçeği puanı 27.82±5.70 ve öz yeterlilik ölçeği puanı 51.74±10.66 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet, öğrenim durumu, çalışma durumu, hastalık süresi  ve hastalığa ait bilgi alma durumu gibi değişkenlerin hastalığı kabul düzeyinde; yaş, tedavi yöntemi ve diyabet kontrol sıklığı değişkenlerinin ise öz yeterlilik düzeyinde istatistiksel olarak farklılık oluşturduğu bulunmuştur (p<0.05). Hastaların hastalığı kabul düzeyi ortalam puanları ile öz yeterlilik ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

Sonuç: Hastaların bazı tanıtıcı ve hastalığa ait özelliklerinin hastalığı kabul düzeyi ve öz yeterliliklerini etkilediği ve hastalığı kabul düzeyleri ile öz yeterlilikleri arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tip II Diabetes Mellitus, Hastalığı Kabul, Öz Yeterlilik, Hemşire

ABSTRACT

Diabetes Mellitus Type II Patients’ Acceptance of Illness and Determination of Self Efficacy Levels for Their Care

Aim: This research has been conducted to determine the type 2 diabetic patients acceptance of the illness and the levels of self- efficacy and the factors affecting it and also look into the relation between the acceptance of ıllness and self-efficacy

Methods: This research includes 156 type 2 diabetes patients who applied to Fırat University Hospital Endocrine Polyclinic. Data were collected on demographics and disease variables in the form of the questionself-efficacy scale and the acceptance of illness scale.

Results: Patients acceptance of illness scale score (27.82 ± 5.70) and self-efficacy scores (51.74 ± 10.66was found. Patients were observed showed statistically significant differences gendereducation level, occupation and employment status, disease durationduration of treatmentthe disease to receive information, according to the state acceptance of illness the scale from the average scores (p <0.05). It has been identified that patients age, method of treatment and the frequency control of diabetes  statistically have affected the self-efficacy scale from average scores (p <0.05). It has been revealed that there is no statistically significant relation between patients the acceptance of  illness scale average scores and the self-efficacy scale and average total scores (p> 0.05).

Conclusion: It has been determined that some demographic and disease characteristics of patients affect their acceptanceof illness  and self-efficacy levels. There is no relationship between patient acceptanceof illness and self-efficacy.

Key Words: Type II Diabetes Mellitus, Acceptance of Illness, Selfefficacy, Nurse


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.