HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ÖZ YETERLİK SOSYAL DESTEK VE ETKİLİ BAŞ ETME İLE İLİŞKİSİNDE ALGILANAN STRESİN ARACI ROLÜ

Gizem Şahin, Sevim Buzlu
1.818 661

Öz


ÖZET

Amaç: Psikolojik sağlamlığın; risk, koruyucu faktörler ve olumlu sonuç kriteri olmak üzere üç özelliği bulunmaktadır. Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinde psikolojik sağlamlığın; öz yeterlik ve sosyal destek koruyucu faktörleri ve etkili baş etme olumlu sonucu ile ilişkisinde risk faktörü kabul edilen algılanan stresin aracı rolünü incelemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilen araştırmaya hemşirelik eğitimi alan 215 öğrenci katıldı. Veriler; 11-25 Mart 2015 tarihleri arasında, Kişisel Bilgi Formu, Connor-Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği, Genel Öz Yeterlilik Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği kullanılarak toplandı. 

Bulgular: Bu çalışmada; dördüncü sınıf öğrencilerinin, üçüncü sınıf öğrencilerine ve çevresindeki insanlarla iletişim ve ilişkileri iyi olan öğrencilerin, orta olan öğrencilere göre psikolojik sağlamlıklarının yüksek olduğu belirlendi. Psikolojik sağlamlığın algılanan stresin alt boyutu olan yetersiz özyeterlik algısını azalttığı, algılanan stresin etkili baş etmenin alt boyutu olan sosyal desteğe başvurmayı azalttığı ve algılanan stresin alt boyutu olan yetersiz özyeterlik algısının etkili baş etmenin alt boyutu olan sosyal desteğe başvurmayı azalttığı saptandı.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinde psikolojik sağlamlığın algılanan stresin alt boyutu olan yetersiz özyeterlik algısı ile negatif yönde ilişkisinin olduğu ve öğrencilerde algılanan stresin sosyal desteğe başvurmayı azalttığı sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Sözcükler: psikolojik sağlamlık; stres; öz yeterlik; sosyal destek; etkili baş etme

 

ABSTRACT

The Mediating Role of Perceived Stress on Relationship of Resilience With Self Efficacy Social Support And The Effective Coping Skills in Nursing Students

Objective: Resilience has three characteristics; antecedent, attribute and consequences. The aim of this research is to determine the mediating role of perceived stress on the relationship of resilience with self efficacy, social support and effective coping in nursing students.

Method: This research is performed in the type of descriptive and correlational and the participants are 215 nursing students. Used data forms are; Personal Information Form, Connor-Davidson Resilience Scale, Perceived Stress Scale, General Self Efficacy Scale-Turkish Form, Revised Form of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Ways of Coping Inventory.

Results: Comparing the students who have a good communication and relationship between his/her surroundings, with the students who have an average communication and relationship with his/her surroundings and comparing 4th grade students with 3rd grade students, it was discovered that the average point of resilience is higher in them. Resilience decreases the inadequate self efficacy perception, inadequate self efficacy perception decreases the appliance to social support and perceived stress decreases the appliance to social support.

Conclusion: In conclusion; resilience in nursing students affect inadequate self efficacy perception and perceived stress in nursing students decreases the appliance to social support.

Keywords: resilience; stress; self efficacy; social support; coping skills


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.