Beden Kitle İndeksleri ve Beden Algılarına Göre Adölesanların Yaşam Biçimlerinin İncelenmesi (Examination of Adolescents Lifestyle According to Body Mass Index and Body Image)

Ali TAYHAN
1.730 314

Öz


ÖZET

Amaç: Araştırmanın amacı adölesanların beden kitle indeksleri ve beden algılarına göre sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesidir.

Yöntem: Kesitsel tipte  planlanmış olan araştırmanın evreni Manisa il merkezinde bulunan devlet liselerinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır (N=18922). Liselerde bulunan öğrenci sayılarına göre, orantılı tabakalı örnekleme yöntemi kullanıldı. Örneklem sayısı (n=930) hesaplandı. Veriler, tanıtıcı bilgi formu ve “Adölesan Yaşam Biçimi Ölçeği” kullanılarak toplandı.

Bulgular: Adölesanların yaş ortalaması 15.18±17dir. Adölesanların %60.4'ü kız,  %81.4'ün en uzun süre yaşadığı yerleşim birimi il merkezi, %72.4' ünün gelir durumunun orta düzeyde olduğu belirlendi. Öğrencilerin Adölesan Yaşam Biçimi Ölçeği genel puanı (122.76±17.16) orta düzeyde olduğu bulundu. Beden algıları normal olan adölesanların fiziksel aktivite, sağlık sorumluluğu ve toplam ölçek puan ortalamaları daha yüksek olarak saptandı (p<0.05).

Sonuçlar: Sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum için, Adölesanların gelişim süreci yakından izlenmeli ve adölesanlara sağlık eğitimi sunulmalıdır. Adölesanların, en yüksek beslenme alt boyutundan, en düşük ise fiziksel aktivite alt boyutundan sağlıklı yaşam biçimi davranışı gösterdikleri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Adölesan; Beden Algısı;  Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları; Hemşire

 

Abstract

Examination of Adolescents Lifestyle According to Body Mass Index and Body Image

Aim: The aim of this study is to examine the healthy lifestyle behaviors according to their body mass index and body image perception adolescents.

Method: The universe of the study, which is planned cross-sectionl  consists of students  who are studying  in state schools in Manisa (N=18922).  According to the number of students in high school, proportionate stratified sampling method was used and sample size (n = 930) were calculated. Data were collected by using introduction form and the scale of adolescent lifestyles.

Results: The average age of the adolescents participating in the research is 15.18±17. %60.4 of female, %81.4 of live in the province, %72.4 avarege in came. The point of Adolescent Lifestyle Profile Scale of students (122.76±17.16) was generally found to be medium level. Adolescents who have normal body image, physical activity, health responsibility and total scores were found higher than average (p<0.05).

Conclusion: For a society made up of healthy individuals, the development of adolescents should be monitored closely and health education should be provided. Adolescents had showed healthy lifestyle behavior the highest nutrition subscale and the lowest physical activity subscale.

Keywords: Adolescent; Body Image; Healthy Lifestyle Behavior; Nurse


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.