GEBELERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gülüzar BUKO, Hava ÖZKAN
1.752 435

Öz


Amaç: Gebelerin duygusal zekâları ile prenatal bağlanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma; Erzurum’da bir kadın doğum hastanesi polikliniklerine Eylül 2015/Mart 2016 tarihleri arasında başvuran gönüllü ve araştırmaya katılma kriterlerini taşıyan 350 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; kişisel bilgi formu, Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği ve Prenatal Bağlanma Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelerin Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalaması 143.39±16.47 ve Prenatal Bağlanma Envanteri’nden aldıkları toplam puan ortalaması 65.12±11.12 olarak bulunmuştur. Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği ile Prenatal Bağlanma Envanteri puan ortalamaları arasında ilişki incelendiğinde; gebelerin duygusal zekâları ile prenatal bağlanmaları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p=0.000, r=0.318).

Sonuç: Gebelerin Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği’nden ve Prenatal Bağlanma Envanteri’nden aldıkları toplam puan ortalamalarına göre duygusal zekâlarının normal düzeyde olduğu, prenatal bağlanma düzeylerinin ise iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin duygusal zekâ düzeyleri arttıkça prenatal bağlanma düzeyinin de arttığı belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.