Karaciğer Sirozu ve Beslenme Tedavisi (Liver Cirrhosis and Nutrition Therapy)

Mevra AYDIN ÇİL, Büşra DOKUZ, Cansu ARSLAN
2.098 670

Öz


ÖZET

Dünyada ve Türkiye’de karaciğer sirozu prevelansı artmaktadır. Bu hastalığın ilerlemesinde ve şiddetindeki öneme rağmen beslenme odak noktası olmamıştır. Malnutrisyon bu hastalarda sık görülür ve birçok araştırmada, siroz hastalarında beslenme yetersizlikleri ile artan komplikasyon ve mortalite arasında ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bu nedenle erken dönemde siroz hastalarında beslenme durumu değerlendirilmesi ve diyet modifikasyonları önemlidir. Öncelikle hastanın beslenme durumu değerlendirilmeli, beslenme öyküsü ve besin tüketimleri alınmalıdır. Hastanın antropometrik ölçümleri değerlendirilirken ödem durumu dikkate alınmalıdır. Sirozlu hastaların enerji ve protein gereksinimleri sağlıklı bireylere göre artmıştır. Kişiye özgü yeterli enerji ve protein içeren diyetler planlanmalı ve hastanın tüketimleri takip edilmelidir. Özellikle yağda eriyen vitaminler, tiamin, folat, çinko düzeyleri değerlendirilmeli eğer vitamin-mineral yetersizlikleri varsa hastaya suplemente edilmelidir. Öğün planı yapılırken gece açlıklarını önlemek için mutlaka gece ara öğününe yer verilmeli ve dallı zincirli aminoasit suplementasyonları özellikleri bu öğünde kullanılmalıdır. Hepatik enselafopati gelişmiş hastada protein kısıtlaması yapılıyorsa bu uzun sürmemeli ve dallı zincirli aminoasitlerle desteklenmelidir. Protein kaynağı olarak bitkisel besinler ve süt ürünleri tercih edilmelidir. Planlanan beslenme programıı, hastada konstipasyon gelişimini önlemek ve ensefalopati riskini azaltmak için yeterli posa (25-40 g) içermelidir. Ascit ve ödem varlığında sodyum alımı (< 2g), hiponatremi varlığında sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Hastanın oral alımları yetersiz ise enteral veya parenteral destek yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Siroz; Beslenme Tedavisi; Hepatik enselafopati

 

ABSTRACT

Liver cirrhosis and nutrition therapy

                  Prevelance of liver cirrhosis is increasing in the world and Turkey. Despite the importance of the progress and severity of this disease nutrition has not been the focus. Malnutrition is common in these patients and increases the severity of the disease. in many research has been demonstrated that there is a relationship between increasing complication and mortality with  nutritional deficiencies. Therefore evaluation of nutritional status and dietary modifications is important in the early stage. First, the patient's nutritional status should be evaluated, nutritional habits and food consumption should be taken. While assessing the patient 's anthropometric measurements, the state of edema should be considered. Cirrhotic patient’s energy and protein requirements have increased compared to healthy individuals. İndividual diet has to include sufficient energy and protein consumption. Especially fat -soluble vitamins , thiamine , folate, zinc levels should be monitored if there is its deficiencies, should be supplemented.  Meal plan include night snacks to prevent night hunger and branched chain aminoacides use in this meal. If protein restriction is done, it should not take long and should be supported by branched chain aminoacides in patients with hepatic encephalopathy. As a source of protein plant foods and dairy products should be preferred.. The diet plan that prevent the development of constipation in patients and reduce the risk of hepatic encephalopathy must contain sufficient fiber ( 25-40 g). sodium intake in the presence of ascites and edema (< 2g) , hyponatremia presence of fluid intake should be restricted purchases. If oral intake is insufficient should be  given  to patient enteral or parenteral support.

Key Words: Cirrhosis; Nutrition therapy; hepatic encephalopathy.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.