ÖĞRENCİLERİN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN KLİNİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YETERLİLİK ALGILARI

Hatice ÖNER ALTIOK, Mehtap KIZILKAYA
1.298 289

Öz


ÖZET

Amaç: Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan öğrencilerin klinik uygulamalarda kendilerini yeterli ve yetersiz hissettikleri beceri alanlarına ilişkin algılarını ortaya koymak  amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan 46 öğrenciyle yapılmıştır. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden dökuman incelemesi kullanılarak toplanmıştır

Bulgular: Dökümanların incelenmesi sonucunda öğrencilerin algıları, klinikte yeterli hissedilen beceri alanları, yeterliliği etkileyen faktörler, yetersiz hissedileni beceri alanları ve yetersizliği etkileyen faktörler olarak dört kategori ve  ilişkili tema ve alt temalar belirlenmiştir.Yeterli hissedilen beceri alanları kategorisinde; teorik bilgi, hastaya bakım, hastanedeki aktiviteler, raporlar ve aile olmak üzere beş tema, yeterliliği etkileyen faktörler kategorisinde uygulama alanı teması belirlenmiştir. Yetersiz hissedilen beceri alanları kategorisinde, teorik bilgi, hastaya bakım, aktiviteler/uğraşılar, raporlar olarak dört tema belirlenmiştir. Yetersizliği etkileyen faktörler kategorisinde, klinik uygulama için ön hazırlık ve uygulama alanının niteliği temaları saptanmıştır.

Sonuç:. Öğrencilerin hastalık belirtilerini tanıyabildikleri, hastaya karşı empatik iletişim kurabildikleri ancak kronik hastalığı olanlar ile intihar riski olan hastaların bakımında yetersizlik yaşadıkları, hastalık belirtilerini tedavi yan etkileriyle karıştırabildikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, üniversite hastanesinde kendilerini daha yeterli hissetmişlerdir. Öğrencilerin yeterliliklerini güçlendirici eğitim-öğretim ve hastane temelinde düzenlemelerin yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği eğitimi; hemşirelik öğrencisi; psikiyatri hemşireliğinde yeterlilik;  klinik uygulama.

ABSTRACT

Comparison of Chlorhexidine, Alcohol and Iyodın on Newborn Umbilical Cord Care Students’ Perceptions of Competence on Clinical Application of Mental Health and Psychiatric Nursing Class*

Aim:The object of the study is to determine perceptions of students having mental health and psychiatric nursing class on skill areas in which the students feel themselves competent and incompetent in clinical applications.

Method:The study was conducted with 46 students having mental health and psychiatric nursing class. Data were collected using document review among qualitative research methods. Findings:As a result of document review, four categories, students’ perceptions, skill areas in which the students feel themselves competent, factors influencing the competence, skill areas in which the students feel themselves incompetent and factors influencing the incompetence, and theme and sub-themes associated therewith were determined. In the category of skill areas in which the students feel themselves competent, five themes were determined, theoretical knowledge, patient care, activities in the hospital, reports and family, whereas application area theme was determined in the category of factors influencing the competence.  In the category of skill areas in which the students feel themselves incompetent, four themes were determined, theoretical knowledge, patient care, activities and reports. In the category of factors influencing the incompetence, the themes, preliminary preparation for clinical application and quality of application area, were determined.

Result: It was revealed that the students could recognize the signs of the diseases and have an empathic communication with the patient, but they felt incompetent in the care of patients with a chronic disease and suicide risk and confused the disease signs with the side effects thereof. Furthermore, they felt more competent at the university hospitals. It has been proposed that arrangements that enhance their competence on the basis of education and hospital are made.

Key Words: Education for psychiatric nursing; nursing student; competence in psychiatric nursing; clinical application.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.