CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

Zeynep Temiz, Didem Öztürk, Seher Ünver, Şerife Gözde Tohumat, Neriman Akyolcu, Nevin Kanan, Fethiye Nur
1.731 655

Öz


ÖZET

Amaç: Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin etik ikilemlere karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırma, 22 Aralık 2013-15 Ocak 2014 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 90 hemşire ile yürütüldü. Veriler, bireysel özellikler formu ile Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı.

Bulgular: Cerrahi hemşirelerinin Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan ortalamasının 89.77±19.43 olduğu; otonomi alt boyut puan ortalamasının 18.35±5.51, çatışma alt boyut puan ortalamasının 13.96±2.97, yarar sağlama alt boyut puan ortalamasının 12.92±3.95, uygulama alt boyut puan ortalamasının 12.34±3.94, bütüncül yaklaşım alt boyut puan ortalamasının 12.00±4.88 ve oryantasyon alt boyut puan ortalamasının 8.13±3.88 olduğu saptandı. Hemşirelerin çalışma süreleri ile bütüncül yaklaşım ve oryantasyon alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Mesleki derneklere üye olma durumu ile Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam ve alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında; otonomi, bütüncül yaklaşım ve oryantasyon alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). 

Sonuç: Cerrahi birimlerinde çalışan hemşirelerin orta düzey etik duyarlılığa sahip olduğu saptandı. Hemşirelerin etik sorunları tanıma ve çözüm sağlamada mezuniyet öncesi eğitim programlarının güçlendirilmesi, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarının ise hemşirelerin yaş grupları ve deneyim süresi göz önüne alınarak planlanması, önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi; Etik; Hemşire.

ABSTRACT

Determining ethical sensitivity of nurses employed in surgical units

Aim: It is the determination of sensitivity levels of the nurses employed in surgical units to ethical dilemmas.

Method: This descriptive study was conducted with 90 nurses who acknowledged to participate in the study between  December 22 2013  and  January 15 2014. Data was gathered using the Individual Characteristics form and the Moral Sensitivity Survey form. Descriptive statistics, Mann Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used in the data analysis.

Results: It was found that total mean score of Moral Sensitivity Survey of the surgical nurses was 89.77±19.43; the subscale mean score of autonomy was 18.35±5.51, subscale mean score of conflict was 13.96±2.97, subscale mean score of benefitting was 12.92±3.95, subscale mean score of implementation was 12.34±3.94, subscale mean score of holistic approach was 12.00±4.88 subscale mean score of orientation was 8.13±3.88. It was found that there was a statistically significant difference between the employment period of the nurses and the subscale mean scores of holistic approach and orientation (p<0.05). When compared the status of being member of professional associations with the total score of the Moral Sensitivity Survey and subscale mean scores, the difference between the subscale mean scores of autonomy, holistic approach and orientation was significant in statistical manner (p<0.05). 

Conclusion: It was found that the nurses employed in the surgical units have a moderate ethical sensitivity. It can be suggested to strengthen the pre-graduation education programs and to plan the post-graduation continuous education programs by taking into account the age groups and years of experience of nurses in recognizing the ethical problems and in providing solution.

Keywords: Surgery; Ethic; Nurse.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.