DOĞUM SALONUNDA GÖREV YAPAN EBE/HEMŞİRELERİN YENİDOĞANIN İLK BAKIMINA YÖNELİK HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Şengül YAMAN, Ruveyde AYDIN, Canan UÇAKCI, Sultan Özkan, Ayşegül Kalkan
2.308 578

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, doğum salonunda görev yapan ebe/hemşirelerin yenidoğanın ilk bakımına yönelik hasta güvenliği uygulamalarını değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan altı hastanenin doğum salonlarında çalışan ebe/hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Ankette hemşirelerin sosyodemografik özellikleri ve yenidoğanın ilk bakımında hasta güvenliğine ilişkin uygulamalardan oluşan toplam 62 soru yer almaktadır.

Bulgular: Çalışmaya katılan ebe/hemşirelerin (n=60) %41,7’si ön lisans, %46,7’si lisans mezunudur. Ebe/hemşirelerin günlük ortalama bakım verdikleri bebek sayısı 3,63 ’tür (1-8). Doğum salonunda bakımın hızlı ve sorunsuz yapılabilmesi için yapılan hazırlıklara bakıldığında; ebe/hemşirelerin %56,7’si doğumdan önce doğum salonu temizliğinin yapıldığını, %91,7’si doğumdan önce kullanılacak malzemelerin hazırlandığını söylemiş, %60’ı steril bohça hazırladığını, %61,7’si cihaz kontrolü yaptığını belirtmiştir.

Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda; ebe/hemşirelerin yenidoğan güvenliği için aldığı önlemlerin yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle ebe/hemşireler yenidoğan güvenliği açısından değerlendirilmeli ve bu konu hakkında hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan güvenliği; yenidoğan bakımı; doğum salonu.

 

ABSTRACT

The Patient Safety Practice of Midwife and Nurse Who Work in The Delivery Room Relating to The First Care of The Newborn

Objective: This study aims to examine that the patient safety practice of midwife and nurse who work in the delivery room relating to the first care of the newborn.

Methods: The research of population compose of midwife and nurse working six hospitals located in Ankara. In the study, a questionnaire developed by the researchers was used. The guestionnaire consist of 62 questions is about socio-demographic characteristics of nurses and the patient safety practice in the first care of the newborn.

Results: 41.7% of participants are undergraduate and %46,7 of them are graduate degree. Given the number of baby care by them is 3.63 per day. Considering to preparations be done quickly and smoothly in the delivery room for neonatal care;   56,7 % of them reportet that the delivery room cleaning is done before birth. 91,7% of them reported that preparation of materials to be used before birth. While 60% of midwife and nurse stated that preparing sterile pack, 61,7% them point out device control.

Conclusion: Considering to the result of the study show that the measures taken by nurses and midwives is not sufficient for neonatal safety. Therefore, they should be evaluate and informed about neonatal safety

Keywords: Newborn safety; newborn care; delivery room


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.