NÖROŞİRÜRJİ HASTALARININ AMELİYAT ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİ

Sevban ARSLAN, Seçil TAYLAN, Sevgi Deniz
1.223 365

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı nöroşirürji kliniğinde yatan hastaların ameliyat öncesi anksiyete düzeylerini ve etkileyen faktörleri incelemektir.

Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesinin nöroşirürji kliniğinde yatan 100 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında; demografik verileri içeren Bilgi Formu, Durumluk Anksiyete, Sürekli Anksiyete Ölçeği  kullanıldı. Bilgi Formunda hastanın yaşı cinsiyeti, eğitim düzeyi, yerleşim yeri, gelir düzeyi, daha önce ameliyat olam durumları sorgulandı. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, t testi, Kruskall-Wallis, Mann Whitney-U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların durumluk anksiyete puan ortalamasının 41.65±5.70(32-55), sürekli anksiyete puan ortalamasının 53.20±6.72(42-67) olduğu saptanmıştır. Durumluk-Sürekli anksiyete puan ortalamalarının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu (54.06±6.26, 52.34±7.11) bulunmuştur. Aynı zamanda çalışmamızda Durumluk-Sürekli anksiyete puanları daha önce ameliyat olan hastalarda daha yüksek bulunmuş (41.72±5.86, 54.22±6.51) ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (t=-68,993 p=.000, t=-75817 p=.000).

Sonuçlar: Hastaların Durumluk-Sürekli anksiyete puanları erkeklerde  ve daha önce ameliyat olan hastalarda daha yüksek olarak saptanmış ve istatistiksel olarak da anlamlı bir fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete;  Beyin Cerrahi; Hemşirelik

ABSTRACT

Preoperative anxiety levels of neurosurgical patients

Aim: The objective of this study was to evaluate preoperative anxiety levels of neurosurgery and related factors of patients at the clinic.

Methods: The study was conducted in the university hospital neurosurgery clinic with 100 patients. Data were gathered using an Interview Form and State Trait Anxiety Inventory. All patients asked to fill structured questionnare which includes age, gender, education level, settlement place out of patients, income rate, the previos history of any operation. Evaluation of the data; frequency distribution, t-test, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U test was used.

Results: The mean score of patients' state anxiety 41.65 ± 5.70 (32-55), the average trait anxiety score 53.20 ± 6.72 (42-67) were found. State Trait Anxiety scores on average were higher in men than in women (54.06 ± 6.26, 52.34 ± 7.11) was found. At the same time our study State Trait Anxiety scores  were significantly higher in patients with previous surgery (41.72 ± 5.86, 54.22 ± 6:51) and was found to be statistically significant (t = -68.993 p = .000, t = -75 817 P = .000).

Conclusions: Patients State Trait Anxiety scores in men and previously it found to be higher in patients who had surgery and was found to be statistically significant difference.

Key Words: Anxiety; Neurosurgery; Nursing


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.