LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Nezihe UĞURLU, Yüksel Pako
2.069 480

Öz


ZET

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016;19:2

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

NEZİHE UĞURLU* YÜKSEL PAKO**

Amaç: Araştırmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerini değerlendirmektir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olup, 2012-2013 yılında Muğla ili merkezindeki lise son sınıfta okuyan 390 öğrenciyle geçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak tanıtıcı özelliklerini belirlemek için anket ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada, öğrencilerin puan ortalamaları; sosyotropi de 68.50±15.60, onaylanmama kaygısında 20.13±6.83, ayrılık kaygısında 33.09±7.83, başkalarını memnun etmede 15.29±3.88, otonomide 77.25±14.45, kişisel başarıda 32.84±6.75, özgürlükte 30.31±6.11, yalnızlıktan hoşlanmada 14.09±4.75 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ölçekten almış oldukları puan ortalamalarına göre bazılarının sosyotropi, bazılarının ise otonomi puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Sosyotropi alt ölçeğinde yer alan onaylanma kaygısı, ayrılık kaygısı, başkalarını memnun etme; otonomi alt ölçeğinde bulunan, kişisel başarı, özgürlük, yalnızlıktan hoşlanma faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Cinsiyetler arasında kızlarda sosyotropi, erkeklerde ise otonominin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Sosyotropi, Otonomi, Kişilik Özellikler, Lise Öğrencisi.
ABSTRACT
Investıgation of Sociotrophic-Autonomic Personaiıty Characteristics of High School Last Grade

Students
Objective: The purpose of this study was to evaluate the sociotropic and autonomic personality

characteristics of high school seniors.
Method: This basic aim, students, concerned the approval, the separation anxiety, to please others,

personal success, freedom and loneliness like the situation with the family atmosphere was looking at the relationship between living situations of conflict. The research is a descriptive study, 2012-2013 In the last year of high school studying in Muğla center have been done with 390 students. Data collection tool as questionnaire to determine the identifying characteristics and Sociotropy-Autonomy Scale was used.

Results: In the study, the mean scores of students; sociotropy at 68.50±15.60, In disapproval concerns 20:13±6.83, the separation anxiety 33.09±7.83 15.29±3.88, to please others 15.29±3.88; autonomy in 77.25±14.45; personal achievement 32.84±6.75, the freedom of 30.31±6:11, like the solitude was found to be 4.75±14:09. Some of the students was determined the high points sociotrop of they have that high points of autonomy according to the average score received from the scale.

Conclusion: As a result of a significant relationship between students sociotropic-autonomic personality characteristics it has been demonstrated. Located in anxiety subscale Sociotropy approval, separation anxiety, to please others; Located in the subscale autonomy, personal success, freedom, a statistically significant association was detected between factors like loneliness. Sociotropy in girls between the sexes, men were found to have high autonomy.

Key Words: Sociotropy, Autonomy, Personality Traits, High School Student. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.58731

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.