HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sibel ASİ KARAKAŞ, Özlem ŞAHİN ALTUN, Mine EKİNCİ, Zeynep OLÇUN, Mükremin TAŞKIN
2.593 538

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 07.02.2012 ile 09.03.2012 tarihleri arasında öğrenim gören toplam 555 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 325 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin elde edilmesinde, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği” ve “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler; sayı ve yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, pearson korelasyon analizi ve cronbach alfa iç tutarlılık testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı tutum ölçeğinin en yüksek alt boyutu yarar alt boyutu (4.18±0.92) ve en düşük alt boyutunun ise sevgi alt boyutu (2.61±0.53) olduğu saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı tutum ölçeği toplam puan ortalamalarının 3.77±0.82 olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin Kaliforniya eleştirisel düşünme eğilimleri ölçeği puan ortalamalarının 254±0047.56 olduğu ve eleştirel düşünme eğilimi puanının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı tutum ölçeği puan ortalamaları ile eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve kitap okuma alışkanlıklarının orta düzeyde olduğu ve aralarında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci;eleştirel düşünme eğilimi; kitap okuma alışkanlığı
ABSTRACT
The Relaiıonship Between Critical Thinking Levels and Book Reading Habits of Nursing Students Objective: This study was conducted with a descriptive research design to determine the relationship

between critical thinking levels and book reading habits of nursing students.
Methods: The population of the study consisted of 555 students, studying at the Faculty of Health

Sciences Department of Nursing, Atatürk University, Erzurum, Turkey, between February 7 and March 9, 2012. Without any sample selection, 325 students who agreed to participate in the research were included in the study sample. Personal Information Form, which was developed by the researchers, "California Critical Thinking Disposition Inventory", and the "Attitude Scale towards Reading Habit" were used for data collection. Number and percentage distribution, arithmetic mean, Pearson correlation analysis and Cronbach's alpha internal consistency test was used in the evaluation data.

Results: The study found that for students, the highest sub-dimension of attitude scale toward book reading habits was the benefit sub-dimension (4.18±0.92) and the lowest sub-dimension (2.61±0.53) was the fondness sub-dimension. The attitude scale toward book reading habits total mean score of students was found to be 3.77±0.82. California Critical Thinking Disposition Scale mean score of students was found to be 254±0047.56 and Critical Thinking Disposition score to be at moderate level. Morever, significant correlation was found between the attitude scale toward book reading habits sub-dimension mean scores and Critical Thinking Disposition Scale mean score of students (p<0.05).

Conclusions: It was found that students' critical thinking dispositions and the book reading habits were at medium levels, and the relationship between them was there significant and positive.

Keywords: Student, Critical Thinking Disposition, Book Reading Habit


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.66789

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.