HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI UYRUKLU HASTALARA BAKIM VERMEDE YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER

Demet CEYLAN POLAT, Esma AKCAN
2.074 516

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışma bir hastanenin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde uygulama yapan Hemşirelik 3. sınıf öğrencilerinin yabancı uyruklu hastalara bakım verirken yaşadıkları güçlükleri saptamak ve öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Yöntem: Ekim-Aralık 2015 tarihleri arasında Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde uygulama yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 33 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan 21 soruluk anket formu kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerinin %97’si eğitimleri esnasında yabancı hasta bakımına yönelik eğitim almadığını ve %93.9’u eğitiminin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin tamamı yabancı uyruklu hastalara bakım vermede zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Çözüm önerisi olarak öğrencilerin 51.5’i tercüman sayısının arttırılması ve %9.1’i yabancı hastalara Türkçe eğitimlerin verilmesiyle yabancı hastaların daha kaliteli bakım alabileceklerini belirtmişlerdir.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin yabancı uyruklu hastaya bakım vermede zorlandıkları ve bu alanda çözümleyici çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci;  yabancı uyruklu hasta; hemşire; bakım

 

ABSTRACT

Difficulties Experienced of Nursing Students who Give Care Foreign Patients

Objective: This study  was carried out as descriptive  to identify students views and  determine  the difficulties of 3rd grade nursing students in a Hospital Gynecology and Obstetrics Clinics  who engaged in clinical practice while caring foreign patients

Methods: The sample consisted of 33 students who engaged in clinical practice in Gynecology and Obstetrics Clinics and  agreed to participate in the study between October-December 2015. The 21-item questionnaire that developed by the researcher was used to collect data.

Results: During the study, it was  indicated that 97% of students didn’t receive training for foreign medical care and 93.9% needed training. All of the students stated that they had difficulty in giving care to foreign patients. As a solution, 51.5% of students indicated to increase the number of translators and 9.1% stated to give Turkish education to foreign patients in order to get better quality care.

Conclusion: It can be said that nursing students have difficulty in giving care to the foreign patients and analytical work needs to be done in this area.

Keywords: Students; foreign patients; nurse; care.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.