DOĞUMSONU DÖNEMDE İYİ BAKIM UYGULAMALARI: KANITLARLA TAMAMLAYICI TERAPİLER

İlkay BOZ, Nida SELVİ
3.618 654

Öz


ÖZET

Doğum sonu dönem önemli anatomik ve fizyolojik değişikliklerin yanı sıra, anneliğe geçişin yaşandığı, yeni rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği zor bir süreçtir. Doğum sonu meydana gelen problemlerle baş etmede kadınlar giderek daha fazla doğal yolları ve tamamlayıcı terapileri tercih etmektedirler. Sağlık bakım profesyonelleri ve hastaların tamamlayıcı terapiler hakkında bilgi sahibi olması, bu terapilerin bilinçli tüketilmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması açısından son derece önemlidir. Bu makalenin amacı doğum sonu dönemdeki kadınların yaşadıkları rahatsızlıklara yönelik tamamlayıcı terapiler hakkında son 20 yılda yapılmış kanıta dayalı çalışmaları incelemektir. Yapılan literatür incelemesi sonucunda zihin-beden, manipülatif ve beden, enerji ve biyolojik temelli terapilerin daha çok araştırıldığını ve yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete, stres, hüzün, epizyo iyileşmesi, ağrı, bulantı, yorgunluk, uykusuzluk, emzirme, meme çatlakları, vücut ağırlığı ve lipid düzeyine etkilerinin incelendiği ortaya çıkmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmaların sınırlı olduğu ve daha kaliteli randomize kontrollü çalışmalarla doğum sonu dönemde kanıta dayalı bilgiye ihtiyaç olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Doğum  sonu dönem, kanıt, tamamlayıcı terapiler, iyi bakım uygulamaları

 

ABSTRACT

Good Caring Practices in The Postpartum Period: Complementary Therapies with Evidences

In addition to major anatomical and physiological changes, postpartum period is a difficult process that is undertaken new roles and responsibilities and experiencing the transition to parenthood. Women increasingly prefer the use of natural and complementary therapies to cope with the problems that occur postpartum period. Information about complementary therapies of health care professionals and patients is extremely important that have conscious consumption of therapies and reducing adverse effects. The purpose of this article was examined complementary therapies within evidence-based studies for the last 20 years about the living conditions of women in the postpartum period. As a result of the conducted literature review it has emerged that mind-body, manipulative and body, energy and biologically based therapies being researched more and looking at the effects on quality of life, depression, anxiety, stress, sadness, epizyo healing, pain, nausea, fatigue, insomnia, breastfeeding, nipple cracts, body weight and lipid levels. It was identified that studies from our country are limited and we need more evidence-based information with high-quality RCTs on postpartum period.

Key Words: Postpartum period, evidence, complementary terapies, good caring practices


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.