FLÖRT ŞİDDETİ TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Füsun TERZİOĞLU, İlknur Münevver GÖNENÇ, Funda ÖZDEMİR, Gülten GÜVENÇ, Gülşah KÖK, Neslihan YILMAZ SEZER, Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ
3.452 726

Öz


Amaç: Bu araştırmada gençlerin flört ilişkilerinde şiddete yönelik tutumlarının belirlenmesi için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 1045 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada ilgili literatür taraması, kompozisyon yazdırma ve odak grup görüşmeleri doğrultusunda geliştirilen ve altı uzmandan görüş alınarak 130 değişkeni içeren madde havuzu oluşturulmuştur. Verilerin analizi madde toplam test korelasyonu, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity testi, doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi ile yapılmıştır.

Bulgular: Analizler sonucunda toplam varyansın %53.15’ini açıklayan 28 maddeli ve 5 faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0.91 olarak belirlenmiştir.Araştırmada test-tekrar test güvenirlik testinde, iki ölçüm puanları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Flört şiddetine yönelik tutumları belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin Türk toplumuna uygun ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet; flört şiddet; tutum

 

ABSTRACT

The Validity and Reliability of The Dating Violence Scale

Objective: In this study, it was aimed to develop a scale to identify students’ attitudes towards dating violence.

Method: The study sample consisted of1045 university students 130 variables pool were developed in the direction of literature searching, composition and focus group interviews along with expert opinion. Data were analised using the item total test correlation, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) and Barlett Sphericity test, confirmatory and exploratory factor analysis.

Results: In the result of the analysis, 28 items and 5 factor scale describing the 53.15% of the variance was obtained. The Cronbach’s alpha reliability coefficient was determined as 0.91. In this research, in the test-retest reliability test, the difference between the two measurement scores was statistically insignificant (p>0.05).

Conclusion: Finally, it was concluded that the dating violence scale was that aimed to develop attitudes towards dating violence to be a suitable and reliable scale for Turkish society.

Keywords: Violence; dating violence;attitude


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.