YENİDOĞAN GÖBEK BAKIMINDA KLORHEKSİDİN, İYOT VE ALKOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Refika GENÇ KOYUCU, Yıldız TOSUN, Fadime ÇINAR
1.476 355

Öz


ÖZET

Amaç:Her yıl 4 milyon bebek neonatal dönemde kaybedilmektedir. Bunların %30’dan fazlasında sebep infeksiyonlardır. Ev doğumları ve kötü hijyen şartları taşıyan kliniklerde gerçekleşen doğumlarda umbilikal güdüğün invaziv patojenler ile maruziyetinde artmış risk vardır. Bu çalışmada umbilikal güdük bakımında klorheksidin, alkol ve iyot uygulamalarının bakteriyel kolonizasyon ve göbek düşme zamanı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:Bu randomize çalışma Nisan-Temmuz 2007 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Termde doğumları gerçekleşen 90 yenidoğan klorheksidin, %70 alkol ve povidon iyodin gruplarına randomize edilmiştir. <37 hafta doğan yenidoğan vakalar çalışmaya alınmamıştır. Vakaların demografik verileri, kolonizasyon ve infeksiyon oranları, göbek düşme zamanları değerlendirilmiştir.

Bulgular: 1.gün kolonizasyon oranları ve kordon düşme zamanları arasında farklılık izlenmemiştir. Beşinci günde göbek güdüğü kolonizasyon oranları klorheksidin grubunda anlamlı oranda düşüktür..

Sonuç: Yüksek neonatal ölüm oranları olan bölgelerde ve ev doğumlarında hayatın ilk haftasında yenidoğan göbek bakımında klorheksidin uygulaması uygun seçenek olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göbek bakımı; neonatal sepsis; omfalit; klorheksidin

ABSTRACT

Comparison of Chlorhexidine, Alcohol and Iyodin on Newborn Umbilical Cord Care

Aim: Each year an estimated four million babies die in the neonatal period. Of these more than 30% are caused by infections. There is an increased risk of serious neonatal infection arising through exposure of the umbilical cord to invasive pathogen in home and facility births where hygienic practices are difficult to achieve. The purpose of this study was to evaluate the effects of application of chlorhexidine (CHX), 70% alcohol and povidon iodine on cord colonization rates and umbilical cord fall off duration.

Methods: This randomized study was conducted between April-July 2007 in Istanbul Taksim Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic. Neonates at term birth (90) randomized to chlorhexidine (CHX), 70% alcohol and povidon iodine groups. Infants who were delivered at < 37 weeks’ gestation were excluded. Demographic data, colonization rates and patterns of umbilical cord and infection rates were evaluated in these cases.

Results: There were no statistically significant difference was detected in colonization rates at first day and mean cord seperation times. Significantly lower colonization rates were observed in CHX group at fifth days.

Conclusion: To conclude, we recommend daily chlorhexidine application to the umbilical cord stump during the first week of life for newborns who are born at home in settings with high neonatal mortality.

Keywords: Umblical cord care; neonatal sepsis; omphalitis; chlorhexidin


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.