OPINIONS OF HEALTH CARE PROFESSIONALS REGARDING NURSING PROFESSION

Sultan AYAZ ALKAYA, Şengül YAMAN
1.286 274

Öz


ABSTRACT

Objective: This study was conducted to determine the opinions of health care professionals about the nursing profession.

Methods: Descriptive design was used. The sample consisted of 370 health care professionals. Of the health care professionals that participated in the study, 38.2% were nurses (n=141), 24.6% physicians (n=91), 28.6% pharmacists (n=53), 28.6% dentists (n=53), 5.1% dietitians (n=19), and 3.5% physiotherapists (n=13). Data was collected by a questionnaire.

Results: Some of nurses (21.7%), 60% of physicians, 68.6% of pharmacists, 94.3% of dentists, 73.7% of dieticians and 76.9% of physical therapists agreed with the statement "Nurses are the physician's assistant". Most of the health care professionals (77% to 95%) except nurses said they disagreed with the statement "I would like to be a nurse".

Conclusions:This study found that most of the health care professionals evaluate the status of nursing profession as low, approximately half of them evaluate nursing as an independent profession and more than half of them evaluate nursing as physician's assistant.

Keywords: Nursing profession, health professionals, dentists, pharmacists, dietitians, physiotherapists, opinion

ÖZET

Sağlık Profesyonellerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Amaç: Araştırma sağlık profesyonellerinin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın örneklemi 370 sağlık profesyonelinden oluşmuştur. Araştırmaya katılan sağlık profesyonellerinin % 38.2’si hemşire (n=141), % 24.6’sı hekim (n=91), % 28.6’sı eczacı (n=53) ve diş hekimi (n=53), % 5.1’i, diyetisyen (n=19) ve % 3.5’i fizyoterapisttir (n=13). Araştırmanın verileri anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin % 21.7’si, hekimlerin % 60’ı, eczacıların % 68.6’sı, diş hekimlerinin % 94.3’ü, diyetisyenlerin % 73.7’si, fizyoterapistlerin % 76.9’u “Hemşireler doktorun yardımcısıdır” ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir. Hemşireler hariç sağlık profesyonellerinin çoğu (% 77- %95) “Hemşire olmak isterdim” ifadesine katılmadıklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Bu çalışmada sağlık profesyonellerinin çoğunluğunun hemşirelik mesleğinin statüsünü düşük olarak, yaklaşık yarısının hemşireliği bağımsız bir meslek olarak ve yarıdan fazlasının hemşireleri hekimin yardımcısı olarak değerlendirdikleri bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik mesleği, sağlık profesyonelleri, diş hekimi, eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, görüş


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.