Bir Aile Hekimliği Bölgesinde Yaşayan Geriatrik Kadınların Jinekolojik Şikâyetleri ve Çözüm Arayışlarının Belirlenmesi

Meltem Aydın Beşen, Ümran Yeşiltepe Oskay
2.590 598

Öz


Amaç: Bu çalışma geriatrik dönem kadınların jinekolojik şikâyetlerini ve çözüm arayışlarının belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yötem:  Araştırma bir aile hekimliği bölgesinde yaşayan 65 yaş üstü gönüllü kadınlarla 01.06.2015- 31.07.2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak katılımcıların sosyo-demografik, obstetrik ve jinekolojik özelliklerini araştırmaya yönelik soruların bulunduğu anket formu kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 11.0 paket programına aktarılmış, değerlendirmede yüzdelik sayılar ve ki-kare istatistiksel yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan 135 kadının menopoza girme yaş ortalaması 47.63 olarak bulunmuştur. Kadınların %11.1’i vajinal kanama, %38.5’i vulvada kaşıntı, %28.9’u kasık ağrısı, %37.0’ı idrar kaçırma şikayeti yaşadığını belirtmiştir. Doğum yapma durumu ve zor doğumun idrar kaçırma şikayetini anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır.

Sonuçlar: Altmışbeş yaş sonrası kadınların çeşitli jinekolojik şikâyetler yaşadığı, genellikle bu şikayetleri önemsemediği ve çözüm arayışında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Yaşlı kadın; jinekolojik problemler;  inkontinans; geriatri

 

ABSTRACT

Determining gynecological complaints and seekıng for solutıon of geriatric women lıvıng in a family physician center region

Objective:This study aims to determine the geriatric women's gynecological complaints and the seeking for solutions.

Methods: We studied the voluntary elders older than 65 years-old who living in a family physician center region and between 01.06.2015- 31.07.2015. The data were collected by questionnaire containing socio-demographic, obstetric and gynecological knowledges.  The data from the research has been analyzed using SPSS 11.0 statistical software, Chi Sguare test and percentage was applicated.

Results: A total of 135 elders were included in the study and menopause mean age was 47.63 years. %11,1 had vaginal bleeding, %38.5 had itching, %28.9 had pelvic pain,  %37.0 had incontinence. In addition to labor and distosia is related to incontinence.

Conclusion: Our study suggests that geriatric women have various gynecological complaints and did not consider that, did not seeking for solutions.

Key words: Elderly women; gynecological problems; incontinence; geriatrics


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.59715

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.