KORONER ANJİYOGRAFİ VE PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ İŞLEMİ ÖNCESİ UYGULANAN PROGRESİF KAS GEVŞEME VE MÜZİK DİNLEMENİN BİREYLERİN YAŞAM BULGULARINA OLAN ETKİSİ

Özgür Demir, Hülya Arslantaş
3.042 678

Öz


Amaç: Çalışmada koroner anjiyografi ve perkütan transluminal koroner anjiyoplasti işlemleri öncesi uygulanan müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizinin bireylerin yaşam bulgularına olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Bir üniversite hastanesinin kardiyoloji anabilim dalında yatmakta olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 50 deney koroner anjiyografi, 50 deney perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve 50 kontrol grubundaki bireylere işlem öncesi kişisel bilgi formu doldurulmuş ve yaşam bulguları ölçülüp kaydedilmiştir. Bu işlemlerin ardından deney koroner anjiyografi ve deney perkütan transluminal koroner anjiyoplasti grubunda yer alan hastalara işlemden 30 dk.  önce müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizi uygulanmış, kontrol grubuna ise uygulanmamıştır. İşlem sonrası her üç gruptaki bireylerin yaşam bulguları tekrar ölçülmüştür.

Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki bireylerin başlangıç yaş özelliği dışında diğer sosyodemografik özellikleri açısından aralarında anlamlılık yoktur. Her üç grupta uygulama öncesi; sistolik kan basıncı, nabız sayısı ve solunum sayısı açısından istatistiksel anlamlılık olduğu (F=9,04,p=0,000;F=4,08,p=0,019;F=16,522,p=0,000) diastolik kan basıncında ise anlamlılık olmadığı bulunmuştur (F=2,18,p=0,117). Uygulama sonrası girişim grubunda sistolik ve diastolik kan basıncı, nabız ve solunum sayısı açısından istatistiksel anlamlılık olduğu bulunmuştur (F=34,30,p=0,000;F=26,64,p=0,000;F=8,45,p=0,000;F=71,20,p=0,000).

Sonuç: Deney grubundaki bireylere uygulamadan önce yapılan müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizi sonrası yaşam bulgularında düşüş saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi; perkütan transluminal koroner anjiyoplasti;kas gevşeme egzersiz;müzik dinleme;yaşam bulgusu.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.55976

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.