Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Durumları

Medine Koç, Döndü Batkın
2.105 375

Öz


Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin uygulama alanlarında meslektaş şiddetine maruz kalma durumlarını ve meslektaş şiddeti ile ilişkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem:Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de bir sağlık yüksekokulunda öğrenim gören ve uygulamaya çıkan toplam 368 2., 3. ve 4. sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, ilgili literatür taranarak oluşturulan bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, aritmetik ortalama) ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %56.5’i hemşirelik bölümü öğrencisi, yaş ortalaması 21.67±1.93 olup, %85.3’ü kadındır. Öğrencilerin %56.8’i meslektaş şiddetine maruz kaldığını, %51.9’u serviste çalışan hemşire ve ebeler tarafından şiddet uygulandığını belirtmiştir. %38.3’ü iğneleyici sözlere maruz kaldığını, %37.5’i çalışmalarının görmezden gelindiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %38’i olayı arkadaşıyla/önem verdiği birisiyle paylaştığını belirtmiştir. Bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinin, hemşirelik bölümü öğrencilerine göre daha fazla meslektaş şiddetine maruz kaldığı (p=.000; X2=43.670)belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun uygulama alanlarında meslektaş şiddetine maruz kaldığı ve sıklıkla serviste çalışan hemşire veya ebeler tarafından şiddet uygulandığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; ebelik; öğrenciler; meslektaş şiddeti; uygulama alanı.

 

ABSTRACT

Nursing and Midwifery Students’ Exposure to Corker Violence in Practice Settings

Objective: This study was conducted to determine the facts for nursing and midwifery students who were exposed to coworker violence in practice settings and the factors related with coworker violence.

Method: The sampling of this descriptive study comprised of 368 second, third and fourth year undergraduate nursing and midwifery students attending to a health college in Turkey and doing internship during 2012-13 academic year. The data of the study were collected using an information form which was developed by the researchers after a review of relevant literature. Data analysis was performed using descriptive statistics (percentage, mean) and chi-square test. 

Result: 56.5% of the students were from nursing department, the average age was 21.67±1.93, and 85.3% were female. 56.8% of the students reported that they were exposed to coworker violence, and 51.9% expressed that the violence came from nurses or midwives working in the service. 38.3% of the students stated that they were exposed to sarcastic remarks, while 37.5% said that their efforts were ignored. 38.0% of the students shared the incident with a peer or a close friend. It was determined in this study that midwifery students were exposed to coworker violence more than nursing students (p=.000).

Conclusion: It was determined that most students were exposed to coworker violence in practice settings, and that these acts of violence were frequently perpetrated by nurses or midwives working in services.

Key Words: Nursing; midwifery; students; coworker violence; practice settings


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.11056

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.