GEBELERİN DOĞUM KOÇLUĞU HAKKINDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hediye Bekmezci, Hava Özkan, Sevgi Bayrak, Tuğçe Öztürk, Nurcan Toprak
3.018 684

Öz


 

ÖZET

Amaç: Gebelerin doğum koçluğu hakkındaki bilgi, görüş ve tutumlarını belirlemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın evrenini, Erzurum’da Kadın Doğum Hastanesi Polikliniklerine Aralık 2014/Şubat 2015 tarihleri arasında başvuran 272 gebe oluşturmuştur. Veriler, literatür bilgileri ve daha önce yapılan benzer çalışmalar incelenerek hazırlanan anket formu ile toplanmış ve SPSS 20.0 paket programında yüzdelik dağılım ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin %35.7’sinin 25-29 yaş grubunda olduğu, %41.5’inin ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Gebelerin %83.1’i doğum koçu kavramını duymadığını, %82.7’si doğum yaparken doğum koçu istediklerini belirtmiştir. Gebelerin doğum koçunun görevleri ile ilgili bilgileri değerlendirildiğinde; %93.0’ı anneye ruhsal ve fiziksel destek verip onu cesaretlendiren, %84.2’si doğumuyla ilgili planlarını yaparken seçeneklerini hatırlatıp bilgilendiren, %76.1’i kendi tercihlerini söyleyerek karar vermesini kolaylaştıran, %38.2’si gebenin veya bebeğin sağlığından sorumlu olmayan bir iş olduğunu belirtmiştir. Gebelerin doğum koçunun faydaları ile ilgili bilgileri değerlendirildiğinde; %52.2’si doğumun daha kısa süreceğini, %40.4’ü suni sancı, sezaryen gibi müdahalelere daha az ihtiyaç duyulacağını, %77.9’u doğum hakkındaki olumsuz düşüncelerinde azalma sağlayacağını belirtmişlerdir.

Sonuç: Gebelerin doğum koçluğu kavramını duymadığı, doğum koçuna ihtiyaç duyduğu ve doğum koçunun olmasını istedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Destekleyici bakım; doğum koçu; ebe; gebe.

 

ABSTRACT

Knowledge, Opinions, And Attitudes of The Pregnant Women Concerning Labor Coaching

Objective: This study was conducted in order to determine knowledge, opinions, and attitudes of the pregnant women concerning labor coaching.

Method: The population of this descriptive study consisted of 272 pregnant women who applied to the Erzurum Maternity Hospital Polyclinics between December 2014 and February 2015. The data were collected using a questionnaire prepared by examining literature knowledge and previous similar studies and they were assessed with percentage distribution in SPSS 20.0 packaged software. 

Results: It was determined that 35.7% of the pregnant women participating in the study were in the age group of 25 and 29 years and 41.5% were primary school graduate. 83.1% of the pregnant women stated that they never heard about the concept of labor coach and 82.7% expressed that they would want to have a labor coach while giving birth. When the pregnant women were evaluated in terms of their knowledge regarding the duties of a labor coach, 93.0% stated that they support and encourage the mother with mental and physical support, 84.2% said that they inform and remind the mothers of the choices while making plans for the birth, 76.1% expressed that they facilitate their decision-making by pointing out their preferences, and 38.2% stated that it is a profession not responsible for health of the pregnant woman or the infant. When the pregnant women were assessed in terms of their knowledge about benefits of the labor coach, 52.2% stated that the birth would take less time, 40.3% stated there would be less need for interventions such as labor induction or cesarean section and 77.9% expressed that the labor coach would decrease their negative thoughts about the birth.

Conclusion: It was determined that the pregnant women never heard about the concept of labor coaching, they needed the labor coach, and they wanted to have a labor coach.

Key words: Supportive care; labor coach; midwife, pregnant women.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.05630

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.