ÇOCUK -ERGEN SAĞLIK DAVRANIŞLARI SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Emriye Hilal YAYAN, Ayda Çelebioğlu
2.604 504

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma Çocuk-Ergen Sağlık Davranışları Sosyal Destek Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak, geçerlilik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yöntem:Bu araştırmaÇocuk-Ergen Sağlık Davranışları Sosyal Destek Ölçeğiningeçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirildi.Araştırmanın evrenini Ekim 2013- Temmuz 2014 tarihleri arasında Malatya il merkezinde ortaokul kademesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturdu. Ölçeğin çeviri süreci ardından kapsam ve yapı geçerliliği yapıldı. Uzman görüşlerinin alınmasından sonra kapsam geçerlilik indeksi hesaplandı,yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi, güvenirlik için madde analizleri ve iç tutarlık analizi yapıldı

Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi .99 olarak bulundu.Faktör analizinde ölçek maddeleri, özdeğeri 1’i aşan 5 faktörde toplandı. Bu 5 faktörün toplam varyansın% 66.92’sini açıkladığı belirlendi. Maddelerin faktör yükleri .48-.89 arasında değişmekteydi.60 madde olan Sağlık Davranışları Sosyal Destek Ölçeğinin, faktör analizine göre 5 alt boyuttan (annem, babam, öğretmenlerim, sınıf arkadaşlarım ve yakın arkadaşlarım) oluştuğu saptandı. Ölçek ve alt boyutlar için Cronbach alfa katsayıları 0.92 ile 0.98 arasında bulundu.

Sonuç: Çalışma sonucunda “Sağlık Davranışları Sosyal Destek Ölçeği”nin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Sağlık davranışları, sosyal destek, geçerlik-güvenirlik

ABSTRACT
Validity and Reliability Study of Child- Adolescentsocial Support Scale for Health Behaviors Objective:This study was conducted to evaluate Turkish adaptation, validity and reliability of Child

Adolescent Social Support Scale for Health Behaviors.
Method: This research was carried out methodologically to analyze validity and reliability of Child

Adolescent Social Support Scale for Health Behaviors. Population of the study consisted of secondary school students in city center of Malatya between October 2013 and July 2014. After the translation to Turkish of the scale, content and construct validity were made. The content validity index was calculated after experts’ views for content validity. factor analysis were used for construct validity and the internal consistency and item analysis were used for reliability.

Results: The content validity index was found as .99. Factor analysis, items were collected in 5 factors with eigen value over one. These 5 factors explained to 66.92% of total variance. The factor load ranged from 48-.89 in the factor analyses. 60-item Social Support Scale for Health Behaviors involves 5 subscales (mymother, myfather, myteachers, myclassmates, and myclose friends) according to factor analysis. Cronbach's Alpha coefficients were found to be 0.92 and 0.98 for the scale and its subscales.

Conclusion: As a result of thestudy, it was determined that " Child- Adolescent Social Support Scale for Health Behaviors" was a validand reliable assessment tool for Turkish society.

Keywords: health behaviors, social support, validity- reliability 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.54340

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.