HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Cevriye Yüksel Kaçan, Özlem Örsal, Nedime Köşgeroğlu
3.398 905

Öz


Amaç: Bu çalışma hemşirelerin uyku kalitesini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde çalışan 357 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümüne ulaşmak hedeflenmiş ancak, araştırmaya katılmayı kabul eden 284 hemşire (%79,5) örneklemi oluşturmuştur. Veriler, çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelerden aydınlatılmış yazılı onam alınarak toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için gerekli olan verileri toplamak amacıyla,  hemşirelerin bazı sosyo-demografik özellikleri ile ilgili veri toplama formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, IBM SPSS (versiyon 20.0) istatistik paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların 203’ü (%71.5) kadındır. Yaşları 17-54 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 33.1±7.85 yıldır. Çalışmada hemşirelerin Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği’nden [12.49 ± 5.79 (med:13; min: 0; maks: 25)] aldıkları saptanmıştır. Yapılan çoklu lineer regresyon analizine göre de, toplam çalışma süresinin 5 yıl ve altında olması durumunun uyku kalitesini artırdığı saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmada hemşirelerin uyku kalitesinin; toplam çalışma süresinin 5 yıl ve altında olması durum değişkeninden olumlu, dahili-cerrahi ve yoğun bakım birimlerinde çalışma ve işinden memnun olmama değişkenlerinden ise olumsuz etkilendiği bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda çalışan memnuniyeti değerlendirmelerinin etkin şekilde yapılması, değerlendirilmesi ve servisler arası rotasyon uygulaması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; uyku; uyku kalitesi.

 

ABSTRACT

The Sleep Quality Among Nurses

                Objective: This research was conducted to determine nurses' sleep quality and related factors.                Materials and Methods: The  research was a cross-sectional study and the research population constituted 357 nurses working in Bursa Cekirge State Hospital. It was aimed to reach out all population without choosing sample however 284 (%79.5) nurses formed the sample group. Data were collected that written by the nurses who agreed to participate in the study were collected on consent. In order to collect data for the implementation of  research, data collection form on certain socio-demographic characteristics of the nurses and the Pittsburgh Sleep Quality Scale was used. Data, IBM SPSS (version 20.0) statistical package program was evaluated.

Results: The study group consisted of the 203's (71.5%) were female. Ages ranged from 17 to 54, mean 33.1 ± 7.85 years, respectively. In our study of nurses from the Pittsburgh Sleep Quality scale was determined that [12.49 ± 5.79 (med:13; min: 0; maks: 25)]  points. According to the multiple regression analysis of satisfaction with the job , a number of the congress is attended last year and the total running time is under 5 years and was determined to improve the quality of sleep of the state.

Conclusion: The findings from our study indicated that nurses’ sleep quality affected by the total running time is under 5 years positively ; not satisfied with the job and working in internal-surgial and intensive care units negatively.  This effectively made in accordance with the results of the employee satisfaction assessment, evaluation and implementation services from rotation recommended.

Keywords: Nursing; sleep;  sleep quality.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.16950

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.