GEBELERDE DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Ayla ÇAPIK, Serap EJDER APAY, Tuğçe SAKAR
4.197 967

Öz


ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı gebelerde distres düzeyinin belirlenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini Erzurum Kadın Doğum Hastanesi NST birimine Ocak-Eylül 2014 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturmaktadır. Çalışma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 914 gebe örneklemi oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 26.69±4.92’dir. %40.8’i ilkokul mezunu, %33.4’ü ilk gebeliğine sahip, %85.9’u gebeliğini planlamıştır.

Gebelerin distres puan ortalaması 18.86±7.37’dir. Kesme noktasına göre, gebelerin %11.9’unun distress (stress, anksiyete ve depresyon) yaşadığı saptanmıştır. Gebelerde; yaş, gelir durumu, eş mesleği ve gebeliğin planlanma durumunun distres puanını etkilediği,  eğitim düzeyi, meslek, eş eğitim düzeyi, aile tipi, gebelik sayısı ve çocuk sayısının ise distres puanını etkilemediği belirlenmiştir.

Sonuçlar: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre gebelikte distresin önemli düzeyde olduğu saptanmıştır. Distres yaş, gelir durumu, eş mesleği ve gebeliğin planlanma durumu tarafından etkilenmektedir.

Anahtar kelimeler: Gebelik; distres; depresyon; ebelik.

 

ABSTRACT

Determination of The Level of Distress in Pregnant Women

Objective: The aim of this study is to determine the level of distress in pregnant women.

Method: Population of this descriptive study consisted of all the pregnant women who applied to the NST Department of Maternity Hospital in the Erzurum between January-September 2014. 914 pregnant women who complied with the inclusion criteria of the study and accepted to participate in the study constituted the sample group of the study. Personal Information Form and Tilburg Pregnancy Distress Scale were used for data collection. Evaluation of the data; percentage, mean, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) was used.

Results: The average age of the women was 26.69±4.92. 40.8% of these women were primary school graduate; 33.4% had their first pregnancy, 85.9% was planned the pregnancy.

The distress mean score of the pregnant women was 18.86±7.37. According to the cut-off point; 11.9% of these pregnant women experienced distress (stress, anxiety, and depression). In pregnant women; it was determined that while age,  income status, spouse occupation, and pregnancy planning status affect the distress scores; education level, occupation, spouse's education level, family type,  number of pregnancies and number of children not affect.

Conclusion: According to the results obtained from the study, it was specified that the distress was at a significant level during pregnancy. Distress is affected by age, income status, spouse occupation, and pregnancy planning status.

Keywords: Pregnancy; distress; depression; midwifery.


Anahtar kelimeler


Gebelik; distres; depresyon; ebelik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.97570

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.