GEBELİKTE EŞLERİN CİNSEL YAŞAMI VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Zerrin Bilen Sadi, Hilmiye Aksu
2.292 707

Öz


Amaç: Bu araştırma gebelikte eşlerin cinsel yaşamının ve etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın örneklemini 15.06.11–15.09.11 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antenatal Bakım Polikliniği’ne başvuran gebeler ve eşleri oluşturmaktadır.  Araştırmaya 105 çift katılmaya gönüllü olmuştur. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve kadın ve erkek için ayrı ayrı oluşturulan anket formu ve libido skorlama sistemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelik öncesi dönem için kadınların libido skor ortalaması 4.43±1.41, erkeklerin 6.35±1.68; kadınların gebelik döneminde libido skor ortalaması 2.86±1.70, erkeklerin 4.88±2.39’dir. Çiftlerin gebelik öncesi dönemdeki libido skor ortalamaları ile gebelik dönemindeki libido skor ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre çiftlerin gebelik öncesi dönemdeki libido skor ortalamaları, gebelik dönemindeki libido skor ortalamalarından daha yüksektir.

Sonuç: Gebelik döneminde çiftler cinsel ilişkiden korkmakta ve cinsel ilişki sıklığı azalmaktadır. Ayrıca çiftler gebelikte cinsel yaşamla ilgili bilgiyi en az oranla sağlık personelinden edinmiştir. Bu doğrultuda sağlık personelinin konuyla ilgili duyarlılığını arttıran hizmet içi programların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel yaşam; gebe; gebelik; hemşirelik bakımı; libido skorlama sistemi


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.42692

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.