BAĞIMLI YAŞLISINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNE SUNUŞ YOLU İLE VERİLEN EĞİTİMİN BAKIM VERME YETERLİLİĞİ VE YAŞLI BAKIMI BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Dilek Cingil, Sebahat Gözüm, Said Bodur
2.902 889

Öz


 

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, bağımlı yaşlısına bakım veren aile üyelerine Ausubel’in sunuş yoluyla öğretim stratejisi kullanılarak yapılan bireysel eğitimin, bakım verme yeterliliği ve yaşlı bakımı bilgi düzeyine etkilerini değerlendirmek amacıyla deneysel olarak planlanmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırma kapsamına Ocak-Nisan 2012 tarihleri arasında Konya Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran, en az 5 alanda bağımlı, 65 yaş ve üzerinde yaşlılar ve bakım vericilerden kontrol grubuna 50, deney grubuna 52 kişi alınmıştır. Deney grubuna Ausubel’in sunuş yoluyla öğretim stratejisi kullanılarak evlerinde 20 saatlik bireysel eğitim yapılmıştır. “Aile Bakım Vericileri İçin Eğitim Modülleri” çerçevesinde; evde sağlık bakımı ve yaşlı bakımıyla ilgili konularda eğitim yapılmıştır. Araştırmanın verileri “Aile Üyeleri Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirme Envanteri” ve “Yaşlı Bakımı Bilgi Düzeyi Testi” ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan müdahale kontrol grubuna göre deney grubunda “Yaşlı bakımı bilgisi” “Bakım alanla ilgili bilgi düzeyi”, “Kendisinden beklentiler” boyutunda ve bakım verme yeterliliğinde daha fazla iyileşme sağlamıştır (p<0.001). Yaşanan güçlükler her iki grupta da azalma gösterirken kontrol grubundaki fark anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Bağımlı yaşlıların aile bakım vericilerine sunuş yoluyla yapılan bireysel eğitim yaşlıya bakım verme bilgi düzeyini ve bakım verme yeterliliğini arttırmada etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Aile bakım verici; bakım verme yeterliliği; bağımlı yaşlı; sunuş yoluyla öğretim stratejisi; yaşlı bakım bilgi düzeyi.

 

ABSTRACT

Objective: Using an experimental research design, whether individual training using Ausubel’s expository teaching strategy affected caregiving competence and knowledge was evaluated in this study, while providing care for their dependent elderly.

Method: The control group included 50 caregivers; the experimental group included 52 caregivers. They provided care for elderly family members who were 65-years-old and over, dependent in at least five areas and referred to Konya Home Care Health Services unit between January and April 2012. The experimental group received 20-h individual training at-home using Ausubel’s expository teaching strategy regarding home health care and elderly care within the scope of "education modules for family caregivers”. The data was evaluated using ‘family caregiving factors inventory’ and ‘elderly care knowledge level test’.

Results: Compared with that of the control group, the experimental group showed greater improvement regarding ‘elderly care knowledge’, ‘caregiving knowledge level’ ‘self-expectations’ and caregiving competency (p < 0.001). Although the number of problems decreased in both groups, the control group differed significantly (p < 0.05).

Conclusion: Individual training given to the family caregivers of the dependent elderly through expository teaching effectively increased their caregiving knowledge and competency.

Key Words: Family caregiver; caregiving competence; dependent elderly; expository teaching strategy; geriatric care knowledge level.Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.82368

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.