HASTALARIN CERRAHİ SONRASI UYGULANAN AĞRI TEDAVİSİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Kadriye ACAR, Hüseyin ACAR, Figen DEMİR, Fatma ETİ ASLAN
2.517 408

Öz


 

ÖZET

Amaç: Bu araştırma bir cerrahi kliniğinde yatan hastaların ağrı tedavisinden memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırma Eylül 2012- Ocak 2013 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi genel cerrahi kliniğinde yürütüldü. Abdominal cerrahi girişim geçirmiş, cerrahi sonrası ikinci günde olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 150 hasta araştırmaya dahil edildi. Hastalara uygulanan analjezik miktarı ve türü kaydedildi. Hastaların ağrı ve memnuniyet düzeylerini ölçmek için Sayısal Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı.

Bulgular: Hastaların cerrahi ağrı tedavisinden memnuniyet düzeylerinin bireysel özellikler ve cerrahi türüne göre farklılık göstermediği fakat cerrahi ağrının hasta memnuniyetini etkilediği, cerrahi ağrı şiddeti arttıkça memnuniyet düzeyinin azaldığı bulundu. Sonuçlarımız hastaların % 22.7’sinin ağrısının olmadığını, % 29.3’ünün hafif, % 38.7’sinin rahatsız edici, % 9.3’ünün şiddetli, çok şiddetli veya dayanılmaz ağrısı olduğunu göstermekteydi. Ağrısı olmayan hastaların memnuniyet düzeyi ortalamasının (9.76), ağrısı olan hastaların memnuniyet düzeyi ortalamasından (7.30) yüksek olduğu bulundu. Memnuniyet düzeyi ortalamasının ise 7.86±2.18 (0-10) olduğu görüldü

Sonuç: Ağrı varlığı ve şiddeti hasta memnuniyetini etkilemektedir. Bu nedenle hasta memnuniyetini artırmak için için ağrı yönetiminin yeterli olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı; hasta memnuniyeti

ABSTRACT
Determining the Satisfaction Level of Patients After Postsurgical Pain Treatment
Objectives: This was a descriptive study conducted in a surgery clinic to determine patients’

satisfaction level of analgesia.
Methods: Our research was conducted between 01.09.2012-01.01.2013 in general surgery clinic of

Kocaeli University Research and Training Hospital. Patients who undergone abdominal surgical operation and at post operative day two were included the study. One hundred and fifty patients accepted to participate. The amount and type of analgesic administered to the patient were recorded. Quantitative evaluation scale was used to determine patients’ pain and satisfaction level. Researcher interviewed with each patient alone and data was recorded to research paper.

Results: Patients’ satisfaction level of surgical pain treatment does not related to personal demographics or type of surgery but we found that surgical pain level is associated with patients’ satisfaction level; while the more surgical pain the less patient satisfaction occur. Patient satisfaction level become less when surgical pain level is more. Our results indicate that %22.7 of patients had no pain, %29.3 had mild pain, %38.7 had irritating pain, %9.3 had severe, very severe or unbearable pain. The average satisfaction level of patients without pain (9.76) found to be higher than the average satisfaction level of patients with pain (7.30). We found the average level of satisfaction is 7.86 ± 2.18 (0-10).

Conclusion: Presence and severity of pain affects patient satisfaction. Therefore, pain management must be sufficient to increase patient satisfaction.

Key words: Postoperative pain; patient satisfaction 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.03291

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.