ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇEVRE TUTUMU VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Seher Ünver, İlker Murat Avcıbaşı, Zeynep Kızılcık Özkan
1.887 562

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Bir canlının yaşam ortamı olarak tanımlanan çevre, birçok hemşire kuramcının da sağlık üzerindeki önemini vurguladığı bir kavramdır. Nüfus artışı, endüstrileşme, ekolojik dengenin bozulması sonucu birçok çevre sorunu ortaya çıkmakta ve bu sorunların temelinde, çevre konusuna ilişkin algı, tutum ve farkındalığın düşük olması yer almaktadır. Çalışmanın amacı, hemşirelerin çevreye yönelik farkın­dalık ve tutum düzeylerini belirlemektir.

 

Yöntem: Üniversite hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerde (N:486) tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmada, örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmaya katılmayı kabul eden 230 (%47.32) hemşire ile araştırma yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 8 soruluk anket formu ve “Çevre Farkındalık Ölçeği” ile “Çevre Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.

 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %89.1’inin kadın; %57.8’inin (n=133) evli olduğu; yaş ortalamasının 30.87±6.38 ve hemşire olarak çalışma süresinin 9.13±6.57 yıl olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin çevre farkındalık ölçeği puanı ortalamasının toplam ölçek puanı olan 90 üzerinden 85.51±5.81 ve çevre tutum ölçeği ortalamasının toplam ölçek puanı olan 110 üzerinden 88.59±8.81 olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç: Hemşirelerin çevreye yönelik tutumlarının farkındalık durumlarından daha düşük olmasının nedenlerinin tespit edilerek, davranışları tutuma çevirmek adına girişimlerin yapılması önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Çevre; hemşire; tutum

 

 

 

ABSTRACT

 

Determination of environmental attitudes and awareness of nurses working in university hospital

 

Introduction: The environment is defined as an organism's habitat concept and many nurse theorists emphasize the importance of environment on health. As a result of population growth, industrialization, deterioration of ecological balance, many environmental problems are emerging and on the basic of these problems, low perception, attitude and awareness towards environmental issues are related. The purpose of the study was to determine environmental awareness and attitudes of nurses.

 

Methods: The present descriptive study was carried out at a university hospital. Any sample selection was made and between totally N:486 nurses, study was completed with n:230 (47.32%). For data collection, 8 itemed questionnaire that was developed by the researchers, the "Environmental Awareness Scale" and "Environmental Attitude Scale" were used.

 

Findings: Eighty nine point one percent of the nurses were woman; 57.8% of them were married; average age of them was 30.87 ± 6.38 and working time was 9.13±6.57 years. Averaged scores were 85.51±5.81 with total scale scores of over 90 for environmental awareness and 88.59±8.81 with total scale scores of over 110 for environmental attitude scale.

 

Conclusion: Determination the reasons for the lower awareness of the situation of nurses ' attitudes towards the environment is recommended to replace their attitudes to behavioral interventions.

Keywords: Environment; nurse; attitude


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.11026

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.