BABALARIN DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Vesile KOÇAK, Kamile ALTUNTUĞ, Emine GEÇKİL, Emel EGE
3.546 972

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliğini test etmek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Metodolojik türde yapılan çalışmanın örneklemini, açımlayıcı faktör analizi için 0-7 günlük bebeği olan 130 baba ve doğrulayıcı faktör analizi için 65 baba oluşturmaktadır. Veriler SPSS 20 programı ve LİSREL 9.1 programında değerlendirilmiştir. Ölçeğin çeviri süreci ardından geçerliliğine yönelik kapsam ve yapı geçerliliği yapılmıştır. Kapsam geçerliliği için uzman görüşleri sonrası kapsam geçerlilik indeksi hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik için madde analizleri ve iç tutarlık analizi yapılmıştır.

              Bulgular ve Sonuç: Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi .98 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddeleri, özdeğeri 1’i aşan 4 faktörde toplanmıştır. Bu dört faktör toplam varyansın %61.19’unu açıklamaktadır. Maddelerin faktör yükleri .63- .78 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı  faktör analizinde dört faktörlü yapı doğrulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri; ki-kare=67.85, (p=0.201), serbestlik derecesi= 59, RMSEA= 0.048 olarak bulunmuştur. Elde edilen uyum indekslerinin iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir. Ölçek madde toplam puan korelasyonları 0.63- 0.78 arasındadır. Ölçek toplam puanına göre Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı .74 olarak bulunmuştur. Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği, babaların doğum sonu güvenlik hislerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar kelimeler: Baba; doğum sonu dönem; güvenlik hissi; ölçek; hemşirelik.

 

ABSTRACT

Investigation of Validity and Reliability of Fathers’ Postnatal Sense of Security Scale

Objective: The aim of the study is to investigate the validity and reliability of the Fathers' Postnatal Sense of Security Scale.

Method: The samples of this methodological study consist of 130 fathers who have got 0 to 7-day-old infants for exploratory factor analysis and 65 fathers for confirmatory factor analysis. The data were analysed in SPSS 20 pocket programme and LİSREL 9.1. After the translation to Turkish of the scale, content and construct validity were made. The content validity index was calculated after experts’ views for content validity. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used for construct validity and the internal consistency and item analysis were used for reliability.

Results and Conclusion: The content validity index was found as .98. Exploratory factor analysis, items were collected in four factors with eigen value over one. These four factors explained to 61.19% of total variance. The factor load ranged from .63-.78 in the factor analyses. Four factor structures were verified in the confirmatory factor analysis. Goodness of fit was found Chi-square=67.85, (p=0.201), degrees of freedom= 59, RMSEA= 0.048.Goodness of fit was good Item total correlations cores were changed from .63 to .78. Total Cronbach's alpha coefficient of the scale was detected as .74. The Fathers' Postnatal Sense of Security Scale may be suggested to be a valid and reliable scale to test the postnatal security senses of  fathers.

Key Words: Postnatal period; sense of security; fathers; scale; nursing.


Anahtar kelimeler


Baba; doğum sonu dönem; güvenlik hissi; ölçek; hemşirelik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.60358

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.