AMELİYAT SONRASI AĞRI ŞİDDETİNİN DÖRT FARKLI AĞRI ÖLÇEĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Zeynep Temiz, Nadiye Özer
4.099 941

Öz


ÖZET

Amaç: Ameliyat sonrası ağrı şiddetini dört farklı ölçekle karşılaştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 20 Aralık 2009-20 Mayıs 2010 tarihleri arasında genel anestezi uygulanarak apendektomi, transüretral rezeksiyon, bel fıtığı ve açık redüksiyon ameliyatı geçiren, 18-65 yaş arası, iletişime açık, Amerika Anestezist Derneği skoru I, II veya III olan, ameliyat sonrası üç gün hastanede yatan 131 hasta oluşturdu. Veri toplamada, Görsel Kıyaslama, Yüz Ağrı, Sayısal ve Sözel Kategori Ölçeği kullanıldı. Veriler yüzdelik dağılım, bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi, kruskal wallis varyans analizi ve pearson korelasyon testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Ölçeklerin tekrarlı ölçümünde kendi içinde ağrı puan ortalamaları karşılaştırıldığında, her ölçekte ortalamaların giderek azaldığı, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (Görsel Kıyaslama Ölçeği p= .000; Yüz Ağrı Ölçeği p= .000; Sayısal Ölçek p= .000; Sözel Kategori Ölçeği p= .000). Ölçekler arasındaki en yüksek ilişki, 0. gün Görsel Kıyaslama Ölçeği –Yüz Ağrı Ölçeği (r=.768) arasında iken, 3. gün Görsel Kıyaslama Ölçeği – Sözel Kategori Ölçeği ve Yüz Ağrı Ölçeği – Sayısal Ölçek (r= .935) arasındaydı.

Sonuç: Kişisel özelliklere göre ağrı puan ortalamaları, ölçekten ölçeğe, hatta aynı ölçekte farklı günlerde farklılıklar göstermekteydi. Bu nedenle ağrı şiddetini değerlendirmede kullanılacak ölçüm araçlarının belirlenmesi için tanımlayıcı özelliklerin incelendiği çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı şiddeti; tek boyutlu ölçek; ameliyat sonrası dönem

 

ABSTRACT

Comparison of Postoperative Pain Intensity with Four Different Pain Scale

Objective: The study aimed at comparing postoperative pain intensity with four different scales and examining its influence on some activities of daily-life.

Methods: A hundred and thirty one patients who had appendectomy, transurethral resection, herniated disk, open reduction operation under general anaesthesia between the dates 20 December 2009 and 20 May 2010 comprise the samples in this descriptive study. The patients between the ages 18-65, communicative, with the ASA scores of I, II or III, staying in hospital for three days were included in the study. In data collection, Visual Analog, Face Pain, Numerical Scale, Verbal Descriptive were utilized.Percentile distribution, t-test, variance analysis, Kruskal Wallis and Pearson’s Correlation Test were used in data evaluation.

Results: When the pain score averages were compared between them during the repeated measurement of the scales, it was detected that averages were decreasing gradually in each scale and the difference between them was statistically important (VAS p= .000; FPS p= .000; NRS p= .000; VDS p= .000). The highest correlation between the scales were VAS - FPS (r= .768) on day 0; VDS – NRS (r= .767) on day 1; VAS- NRS (r= .867) on day 2; VAS – VDS and FPS – NRS  (r= .935) on day 3. However, there were statistical differences as well as similarities when the patients’ descriptive qualities and pain score averages were compared through the four scales.

Conclusion: Consequently pain intensity was decreasing day by day in each scale and there were correlations among four scales.Thus, it can be recommended that the studies in which descriptive characteristics were examined should be conducted to determine measurement tools to be used to evaluate pain intensity.

Keywords: İntensity of pain; one-dimensional scale, postoperative periodTam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.64890

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.