DİYABETİK   HASTALARIN AYAK BAKIMIYLA İLGİLİ  BİLGİ  VE   TUTUMLARININ  İNCELENMESİ

Nesrin NURAL, Sevilay HİNTİSTAN
4.333 840

Öz


 

ÖZET

Amaç: Bu  çalışma  diyabetik hastaların    ayak bakımıyla  ilgili  bilgi  ve  tutumlarını  incelemek amacı  ile tanımlayıcı  olarak  gerçekleştirildi.

Yöntem: Araştırmanın   evrenini   çalışmanın   yapıldığı   tarihlerde   endokrin   servisinde   tip   2   diyabet   tanısıyla   yatan   568   hasta   oluşturdu.   Örneklemi güç   analizi   (%95)   ve basit rastgele örneklem   yöntemiyle belirlenen  74  tip  2  diyabet  hastası  oluşturdu.  Verilerin  analizinde  frekans  ve  yüzde  değerleri,  ortalama,  standart   sapma, ki-kare  testi  kullanıldı.  

Bulgular: Araştırmaya  alınan  hastaların  yaş  ortalamasının 64.10±12.06  yıl olduğu, %54.1’inin  erkek   ve      %29.7’sinin      okuma  yazma  bilmediği  belirlenmiştir.  Hastaların  %75.7’sinin    diyabetik  ayakla ilgili kronik komplikasyonu ve  %33.8’inin ayak  yarası    öyküsü    bulunmaktadır. Hastaların  %16.2’si  canı  istedikçe ayak jimnastiği yapmakta,    %41.9’u  her  gün  ayağını  kontrol  etmekte  ve  %48.6’sı ayağına  nemlendirici    sürmekte,   %5.4’ü  ayağını ütüyle,    %4.1’i  sıcak  suda  bekleterek  ısıtmakta,  %73.0’ı ayak  tırnaklarını  düz  ve  küt  kesmekte,   %74.4’ü  ayakkabı  seçimine  özen  göstermekte,  %43.2’si  yalınayak  dolaşmaktadır. Hastaların  yarıdan  fazlası   diyabete   ilişkin     eğitim   almıştır.     Diyabetik   ayağı   olan   bireylerin   HbA1c   düzeyi   yüksektir   (p<.035).   Alınan diyabet eğitimi ile   diyabetik   ayak   öyküsü   arasında     istatistiksel   olarak   anlamlı   bir   ilişki   bulunmamaktadır   (p=.160).

Sonuçlar: Hastaların   ayak   bakımına   ilişkin   bilgi   eksikliği,   ayak ülserlerine   yol   açabilecek   uygulamalarının   olduğu   ve   glisemik   düzeyleri   hedeflenen   değerin   üzerinde   olduğu     belirlenmiştir.   Hastaların   diyabet  hemşiresi  tarafından  daha  yakın  takip  edilmesi,    diyabetik  ayak ünitesinin  kurulması,  diyabet  ekibinin,   hastanın  ve  ailesinin  eğitilmesi  gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak; Bilgi; Tutum; Hemşirelik.

ABSTRACT
Investigating the Knowledge and Attitude Related to Foot Care of Diabetic Patients
Objective: This study was carried out to examine the knowledge, attitude related to foot care of diabetic

patients.
Methot: This study included 568 patients with diabetes mellitus who were hospitalised in endocrine

unit. Research group of this study is composed of 74 patients which are determined by power analyis and simple random sampling. During the analysis of data, frequency, percent value, standart deviation, average, t-test and chi square test are used.

Results: The mean age of the patients in the research group was 64.10±12.06  years,   54.1% of them was male and 29.7% was illiterate. 75.7% of the patients detected in diabetic chronic complications of the foot and 33.8% had a history of foot wounds. 16.2% as you request do foot exercises 41.9% of them check their foot, 48.6% of them apply moustuirising cream on their foot, 5.4% of them heat their cold fot via iron, 4.1% of them heat their cold foot by waiting in hot water, 73.0% of them cut their nails straight, 74.4% of them choose shoes that fits their shoes appropriately, 43.2% of them walk naked foot. HbA1c levels were higher in individuals with diabetic foot disease. (p=0.035).There is no a meaningful positive relation between getting education about diabetes and foot story(p=.160).

Conclusion: In conclusion, it was found that the patients with diabetes mellitus did not got enough information about the diabetic foot and practice their the diabetic ulseration and blood HbA1c levels of patients are much higher than the target value. It is necessary for patients to be observed more closely by diabetes nurses, to found diabetic foot unit and to educate diabetes team , patients and family of patients.

Key Words: Diabetic foot; Knowledge; Attitude; Nursing. Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.53764

Referanslar


American Diabetes Association. Diabetes Care; 2015. 38(1):33-40

Acemoğlu H, Ertem M, Bahçeci M, Tuzcu A. Tip 2 Diyabetes

Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri.The Eurasian Journal of Medicine. 2006;38 (3):89-95

Arıcan Ö, Şaşmaz S. Diyabetik Hastalarda Ayak Bakımı.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2004; 24 (5):541-6

Aydoğan Ü, Akbulut , Doğaner Y C. Diyabetik Ayak. 2010. TAF Prev Med Bull, 9(4): 375-382.

Batkın D, Çetinkaya F. Diabetes Mellitus Hastalarının Ayak Bakımı ve Diabetik Ayak Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005;14(1): 6-12,

Bölükbaş N, Paydaş M, Bostan Ö. Diyabetli Hastaların Ayak Bakımı ile İlgili Davranışlarının ve Mevcut Ayak Durumlarının Saptanması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006;1(2): 82-91

Clayton W, ElasyTom A. A Review of the Pathophysiology, Classification, and Treatment of Foot Ulcers in DiabeticPatients.Clınıcal Dıabetes 2009;27 (2):53-7

Delamater A M. Clinical Use of Hemoglobin A1c to İmprove Diabetes Management. Clinical Diabetes, 2006; 24(1): 6-8.

Demir T, Akıncı B, Yeşil S. Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tanı ve Tedavisi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007;21(1): 63-70

Dorresteijin J A N, Valk G D. Patient Education for Preventing Diabetic Foot Ulceration. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28(1): 101–6 Hastaların

Sağlık Based Primary Care Clinic in Nigeria: Original Research. African Primary Health Care and Family Medicine, 2010; 2(1): 1-3.

Kartal A, Çağırgan M G, Tığlı H, Güngör Y, Karakuş N, Gelen M. Tip 2 Diyabetli Hastaların Bakım ve Tedaviye Yönelik Tutumları ve Tutumu Etkileyen Faktörler.TAF PrevMed Bull 2008; 7(3):223-30

Kulkarni K D. Value of Diabetes Self-Management Education. Clınıcal Dıabetes 2006;;24 (2):54

Miulescu R D, Neamţu M C, Dănoiu S, Paun D, Margina D. Prevalence Of Foot Ulcer ın Dıabetıc Patıents. Clinical Anatomy 2014;; 13(3):411-2

Ndip A, Ebah L, Mbako A. Neuropathic Diabetic Foot Ulcers –Evidence-to-Practice. International Journal of General Medicine 2012;5:129-34

Peeples M, Seley J J. Diabetes Care: The Need for Change. AJN; American Journal of Nursing 2007; 107(6):13-9

Pehlivan E, Günaydın Y. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Polikliniğine Başvuran Tip II Diyabetli Hastaların HbA1c Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 3(1): 6-11

Policarpo N D S, Moura J R A, Melo Junior E B D, Almeida P C D, Macedo S F D, Silva A R V D. Knowledge, Attitudes and Practices for the Prevention of Diabetic Foot. Revista Gaşcha de Enfermagem, 2014;35(3): 36-42.

Seid, A., & Tsige, Y. Knowledge, Practice and Barriers of Foot-Care among Diabetic Patients Attending Felege Hiwot Referral Hospital, Bahir Dar, North West Ethiopia. Advances in Nursing, 2015;13:1-9

TA S. Glycemic Targets. Diabetes Care, 2015; 38(1): 33-40

Terzi E, Peksarı Y. Diabetes Mellitusun Deri Bulguları ve Diyabetik Ayak. T Klin Dermatoloji 2003; 13(1):50-60

Hailu E, Mariam W H, Belachew T, Birhanu Z. Self-Care Practice and Glycaemic Control Amongst Adults with Diabetes at the Jimma University Specialized Hospital in South-West Ethiopia: A Cross-Sectional Study: Original Research. African Primary Health Care and Family Medicine, 2012; 4(1): 1-6.

Heitzman J. Foot Care for Patients with Diabetes. Topics in Geriatric Rehabilitation 2010;26 (3): 250– 63

Huizinga M M, Peltier A. Painful Diabetic Neuropathy: A Management-Centered Review. Clınıcal Dıabetes 2007;;25 (1):6-14

van Dam H A, Van der Horst , Van den Borne B, Ryckman R, Crebolder H. Provider–Patient İnteraction in Diabetes Care: Effects on Patient Self- Care and Outcomes: A Systematic Review. Patient Education and Counseling, 2003; 51(1): 17-28.

Yekta Z, Pourali R, Nezhadrahim R, Ravanyar L, Ghasemi-rad M.Clinical and Behavioral Factors Associated

Hospitalized Patients with Diabetic Foot Ulcer Diabetes. Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2011;4(Oct): 371–5 Outcome in
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.