CERRAHİ  KLİNİKLERDE  ÇALIŞAN  HEMŞİRELERİN  ÇALIŞMA   ORTAMLARININ,  HASTA  GÜVENLİĞİ  KÜLTÜRÜ  ALGILARININ  VE   TÜKENMİŞLİK  DURUMLARININ  İNCELENMESİ

Semra ERDAĞI, Nadiye ÖZER
4.447 1.284

Öz


ÖZET

Amaç:Cerrahi   kliniklerde   çalışan   hemşirelerin   çalışma   ortamlarının,   hasta   güvenliği   kültürü   algılarının  ve  tükenmişlik  durumlarının  incelenmesini  belirlemekti

Yöntem:   Tanımlayıcı   türde   olan   araştırma,   Ağustos   2012-Ocak   2013   tarihleri   arasında   cerrahi   kliniklerinde  çalışan  308  hemşireyle  yürütüldü. Veriler,  tanıtıcı  özellikler  soru  formu,  MTÖ,  Hİ-İ-HÇODÖ  ve   HGKÖ  ile  toplandı.  

Bulgular:Alt   boyutlarda;;   MTÖ   puan   ortalaması   duygusal   tükenmişlikte   18.0±7.00,   duyarsızlaşmada   6.36±3.57,   kişisel   başarısızlıkta   19.41±4.68   bulundu.   Alt   boyutlarda   puan   ortalamaları   4   üzerinden;;   Hİ-İ- HÇODÖ  2.55±.65  - 3.08±.53;;  HGKÖ    2.45±.61- 2.68±.54  aralığındaydı.  

Sonuçlar:Bu   bulgularla,   kurumlar   arasında   güvenlik   kültürü   algısının   ve   çalışılan   kuruma   göre   iş   ortamı   değerlendirmesinin   farklı,   cinsiyetin   duygusal   tükenmeyi   etkilediği;;   üst   düzeyde   güvenlik   kültürü   algısı   oluşmadığı,  çalışma  ortamlarının  orta  düzeyde  iyi  algılandığı  söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma  ortamı;; güvenlik  kültürü;;  tükenmişlik;;  hemşire.

ABSTRACT

Examining Practice Environments, Patient Safety Culture Perceptions and Burnout Status of Nurses Working in Surgical Clinics

Objective: Is to examine practice environments, patient safety culture perceptions and burnout status of nurses working in surgical clinics.

Method: This descriptive study was conducted between August 2012 and January 2013 with 308 nurses working in surgical clinics. A questionnaire on descriptive characteristics, MBI, the PES-NWI, and PSCS were used to the data of the study.

Results: Regarding  subscales  of  MBI,  mean  score  of  emotional  exhaustion  was  18.0±7.00,  mean  score   of  depersonalization  was  6.36±3.57,  and  mean  score  of  personal  accomplishment  was  19.41±4.68.  Mean  scores   of subscales were calculated as maximum score of 4; while mean score of PES-NWI  ranges  between  2.55±.65  - 3.08±.53;;  mean  score  of  PSCS  ranges  between  2.45±.61- 2.68±.54.

Conclusion: In line with these results, it is stated that safety culture perception and practice environment assessment are different based on institutions;the gender has an effect on emotional exhaustion; level of safety culture perception is not higher; and practice environments are positively perceived at moderate level.

Key Words: Practice environment; safety culture; burnout; nurse. Anahtar kelimeler


Çalışma  ortamı;; güvenlik  kültürü;;  tükenmişlik;;  hemşire

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.90265

Referanslar


Abdou HA, Saber KM. A Baseline Assessment of Patient Safety Culture Among Nurses At Student University Hospital. World Journal of Medical Sciences 2011;6(1):17-26.

Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Lake ET, Cheney T. Effects of Hospital Care Environment on Patient Mortality and Nurse Outcomes. The Journal of Nursing Administration 2008; 38(5): 223-9.

Aiken LH, Patrician PA. Measuring Organizational Traits of Hospital: The Revised Nursing Work İndex. Nursing Research 2000; 49(3):146-53.

Akpınar AT, Taş Y. Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2011; 11(4): 161-5.

Altay B, Gönener D, Demirkıran C. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi. Fırat Tıp Dergisi 2010; 15(1): 10-6

Ardıç K, Polatçı S. Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü:İşle Bütünleşme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2009; 32(1):21-46.

Aslan H, Çoşkun S, Alpaslan N, Erdamar N, Berber B, Ünal M. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Tükenme, İşe Bağlı Gerginlik, A Tipi Kişilik Ve Mükemmelcilik. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;25(3): 135-42.

Ballard K. Patient Safety: A Shared Responsibility. The Online Journal of Issues in Nursing 2003; 8(3):1- 5.

Basım HN, Sesen H. Mesleki Tükenmişlikte Bazı Demografik Değişkenlerin Etkisi: Kamu’da Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış Dergisi 2006;; 6 (2):15-23.

Budak G, Sürgevil O. Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2005; 20 (2): 95-108.

Dizer B, İyigün E, Kılıç S. Yoğun Bakım Hemşirelerinin

Belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2008;12(1-2):1-11.

Dursun S, Bayram N, Aytaç S. Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010;; 8 (1):1-14. Engin E, Özgür G. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Uyku Düzen Özelliklerinin İş Doyumu İle İlişkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;; 20 (2):45-55.

Ergin, C. Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Uyarlanması. İçinde Bayraktar R, Dağ İ (Editörler). 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1992, 143 – 54.

Freise CR. Nurse Practice Environments and Outcomes: İmplications for Oncology Nursing. Oncology Nursing Forum 2005; 32 (4): 765-72.

Güdüloğlu N, Bahçecik N. Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Örgüt Kültürü Algıları ve Öğrenen Organizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011; 4(1):103-14.

Gündoğdu S, Bahçecik N. Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15(2): 119-28.

Günüşen N. Üstün B. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;; 11(4):48-58.

Hahn, SE, Murphy LR. A Short Scale for Measuring Safety Climate. Safety Science, 2008; 46 (7):1047-66. Huang DT, Clermont G, Kong L, Weissfeld LA, Sexton JB, Rowan KM, Angus DC . Intensive Care Unit Safety Culture and Outcomes: A US Multicenter Study, Journal Quality Health Care, 2010; 22 (3): 151–61.

Kaçmaz N. Tükenmişlik (Burnout) Sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2005;; 68 (1): 29-32.

Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E. Hemşirelerde İş Doyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2011;; 4(1):12-8.

Kaya S. Hasta Güvenliği Kültürü Nedir ve Nasıl Geliştirilebilir?

Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Dergisi 2009; 1(1): 32-4

Lake ET. Development of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. Research in Nursing Health 2002; 25 (3): 176-88.

Lee KA , McHugh MD, Sloane DM, Cimiotti JP, Flynn L, Neff DF, Aiken LH. Nursing: A Key to Patient Satisfaction. Journal Health Affairs 2009; 28 (4): 669–77.

Lee H, Song R, Suk CY, Lee GZ, Daly B. A Comprehensive Model for Predicting Burnout in Korean Nurses. Journal of Advanced Nursing 2003; 44(5): 534-45.

Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annual Review of Psychology 2001; 52 (1): 397-422. Maslach C, Jackson SE. Maslach Bornout Inventory. Ed. Palo Alto. Conculting Psychologists Press.1986, 99-113.

Metin Ö, Özer FG. Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi, Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2007; 10 (1): 58-66.

Mollaoğlu M, Fertelli TK, Tuncay FÖ. Hastanede Çalışan Hemşirelerin, Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5(15): 17-30.

Parlar S. Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı. Koruyucu Hekimlik Bülteni 2008; 7 (6): 547-54.

Poncet MC, Toullic P, Papazian L, Kentish-Barnes N, Timsit JF, Pochard F, Chevret S, Schlemmer B, Azoulay E. Burnout Syndrome in Critical Care Nursing Staff. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2007; 175 (7): 698-704.

Rich VL. Creation of a Patient Safety Culture: A Nurse Executive Leadership İmperative. Hughes RD (eds). Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses, Agency for Health Care Research and Quality, 2008. p.2-20-45.

Türkmen E, Badır A, Balcı S, Akkuş Topçu S. Hemşirelik İş- İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2011:13 (3): 5-20.

Türkmen E, Baykal Ü, Seren Ş, Altuntaş S. Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(4): 38-46.

Tütüncü Ö, Küçükusta D. Hasta Güvenliği Kültürü ve Hemşireliğe Yönelik Bir Uygulama. Hastane Yönetimi Dergisi 2006; 10 (2): 61-8.

Üstün Y. Yücel ÇŞ. Hemşirelerin Uyku Kalitesinin İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011;;, 4(1):29-38.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.