CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARININ VE İLAÇ HATALARIYLA İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Gülden Küçükakça, Nadiye Özer
3.457 956

Öz


ÖZET

Amaç: Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin yüksek riskli ilaç uygulamaları konusundaki bilgi durumlarını ve ilaç hatalarıyla ilgili tutum ve davranışlarını incelemekti.

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan çalışma, Ağustos 2012- Ocak 2013 tarihleri arasında Erzincan Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapıldı. Araştırmaya çalışmayı kabul eden 130 hemşire alındı. Veriler, yüksek riskli ilaçlarla ilgili bilgi, ilaç hatalarının nedenlerine ve raporlanmasına yönelik tutum ve davranışlar formuyla toplandı. Veriler, sayı, yüzdelik dağılım, Kolmogrov Smirnov, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri, Cronbach’s α analizi ve Spearman korelasyonuyla değerlendirildi.

Bulgular: Hemşirelerin yüksek riskli ilaçlara yönelik bilgi düzeylerinin %43.6; ilaç hatalarının nedenleri ve hataların raporlanmasına yönelik tutum skorlarının %71.9 ve ilaç hatalarına yönelik davranış skorlarının %50.5 oranında doğru olduğu saptandı. Cinsiyetle tutum; eğitimle bilgi ve tutum; toplam çalışma saatiyle bilgi; çalışma yılıyla bilgi ve çalışılan klinikle bilgi ve tutum skoru ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: Bulgular incelendiğinde, hemşirelerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu; tutum sorularına doğru yanıt verenlerin hepsinin tutumu davranışa dönüştüremediği ve eğitim düzeyi yükseldikçe bilgi ve tutum düzeylerinin de yükseldiği söylenebilir.

İlaç hatalarının ortadan kaldırılmasına yönelik sürekli eğitim programlarının uygulanması ve ilaç uygulamalarıyla ilgili politika ve prosedürler oluşturularak düzenli denetlemelerin yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi; cerrahi klinik;  davranış; hata;  hemşire;  ilaç;  tutum.

 

ABSTRACT

Investigating Knowledge Levels of Nurses, Working in Surgical Clinics, About High Risk Medicines and Their Attitudes and Behaviors Regarding Medication Errors

Objective: This study was prepared descriptively with the aim of determining the effect of level of anger in nurses to job satisfaction.

Method: This descriptive study is conducted between August 2012 and January 2013 in Erzincan State Hospital and Mengücek Gazi Training and Research Hospital. The working in surgical clinics. 130 nurses accepting to participate in the study are included. The form on knowledge related high risk medicines, attitudes towards reasons and reporting of medication errors, and behaviors is used to collect data. Number, percentage distribution, Kolmogrow Smirnov test, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test, Cronbach’s α analysis, and Spearman's correlation are used to assess data.

Results: It is determined that nurses' knowledge levels of high risk medicines are 43.6%, their score for attitudes towards reasons and reporting of medication errors is 71.9% and their score for behaviors regarding medication errors is 50.5%. There is a statistically significant difference between gender and attitude mean score; education and knowledge and attitude mean scores; total working hour and knowledge mean score; working year and knowledge mean score; clinic they work in and knowledge and attitude mean scores

Conclusion: Examining the results; nurses' knowledge level is low, all those responding correctly attitude questions could not convert the attitude to behavior; and as educational level increases, knowledge and attitude levels increase, too.

Accordingly, it is recommended to implement continuing training programs for exactly eliminating medicine errors and perform regular inspections by establishing policies and procedures on drug administration

Key Words: Knowledge; surgical clinic; behavior; error; nurse;medicine; attitude


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.40884

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.