DOĞUM KONFORU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Dilek Coşkuner Potur, Yeliz Doğan Merih, Hacer Külek, Özlem Can Gürkan
4.245 824

Öz


ÖZET

Amaç: Doğum Konforu Ölçeği Ölçeğinin (DKÖ) Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacı ile planlanmıştır.

Yöntem: Metodolojik olarak gerçekleştirilen araştırmaya, İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan  Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Doğumhanesine, doğum yapmak için doğumun latent fazında kabul edilen, bilgilendirilmiş izinleri alınan, çalışmaya dahil olma kriterlerini yerine getiren 280 primipar gebe alınmıştır. Veriler Gebe Tanılama Formu ve Doğum Konforu Ölçeği kullanılarak 15.05.2014-15.11.2014 tarihleri arasında gebe kadınlarla yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Ölçeğin dil eşdeğerliği sağlanmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınmış olup ölçeğin güvenirliği madde-toplam puan korelasyonu ve iç tutarlık analizi ile belirlenmiştir. Yapı geçerliği için faktör analizi yapılmıştır.

Bulgular: Madde toplam puan korelasyon kat sayıları analiz edildikten sonra madde sayısı 9’a inerek son halini alan ölçeğin, iç tutarlık için Cronbach α kat sayısının 0.75 ve ölçeğin tamamından alınan ortalama puanın 31.77 ± 7.19 olduğu bulunmuştur.  DKÖ için yapılan faktör analizi çalışmasında 3 faktör elde edilmiştir. Faktörler fiziksel (4 madde), psikospritüel (2 madde) ve çevresel (3 madde)şeklinde belirlenmiştir.

Sonuç: Doğum Konforu Ölçeği’nin 9 maddeye indirgenmiş halinin ise doğum konforunu değerlendirmede kullanılabilecek ülkemiz için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler:  Doğum, Konfor, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik.

 

ABSTRACT

The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Childbirth Comfort Questionnaire

Aim: This methodological study aimed to test the validity and reliability of the Turkish version of the Childbirth Comfort Questionnaire (CCQ).

Method: A total of 280 primipara who were in the latent phase of labor, who were admitted to the delivery room of a Obstetrics and Pediatrics Hospital located in the Anatolian side of Istanbul, who gave informed consent, and who met the inclusion criteria were recruited for the study. Data collection was carried out between May, 15th and November, 15th of the year 2014. Data was gathered using the Pregnant Women Identification Form and the CCQ during face-to-face interviews. Linguistic equivalence of the questionnaire was established. In order to test content validity, expert opinions were taken. Reliability was tested using item-total correlations and internal consistency analysis. Principal components analysis was conducted in order to evaluate construct validity.

Results: Following the analysis of item total correlation coefficients, the number of items was decreased to  9.  The internal consistency coefficient (Cronbach α) was found to be 0.75; while the mean total score was determined to be 31.77 ± 7.19. Factor analysis of the CCQ revealed 3 factors; which were named as physical (4 items), psycho-spiritual (2 items), and enviromental (3 items).

Conclusion: It was determined that the 9-item version is a valid and reliable instrument that can be used for evaluating the childbirth comfort of pregnant women in the Turkish population.

Key Words:  Childbirth, Comfort, Scale, Reliability, ValidityThe Validity and Reliability of the Turkish Version of the Childbirth Comfort Questionnaire. 

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.44758

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.