FAKÜLTE MEZUNU  HEMŞİRELERİN  LİSANS  EĞİTİMİNE  İLİŞKİN   GÖRÜŞLERİNİN  VE  ETKİLEYEN  ETMENLERİN  İNCELENMESİ

Nurten ALAN, Leyla KHORSHID
2.962 699

Öz


ÖZET

Amaç:   Bu   tanımlayıcı   çalışma,   bir   fakülteden   mezun   olan   hemşirelerin   lisans   eğitimine   ilişkin   görüşlerinin  incelenmesi  amacı  ile  yapılmıştır.

Yöntem:   Araştırma   01.07.2014-26.09.2014   tarihleri   arasında   bir   üniversitenin   Hemşirelik   Fakültesi 2013-2014  mezunları  (n:125  )olan,  araştırmaya  katılmak  isteyen  116  hemşire  ile  gerçekleştirilmiştir.  Verilerinin   toplanmasında   “Mezun   Tanıtım   Formu”   ve   “Lisans   Eğitimini   Değerlendirme   Ölçeği”   kullanılmıştır.     Araştırmanın   yapılabilmesi   için   Etik   Kurul’dan,   Hemşirelik   Fakültesinden   ve   mezun   hemşirelerden   yazılı   izin   alınmıştır.  Verilerin  analizinde  t  testi  ve  ANOVA    kullanılmıştır.

Bulgular: Mezunların   lisans   eğitimini   değerlendirme   ölçeği   toplam   puan   ortalaması   103.48±17.63   olarak   bulunmuştur.   Ölçeğin   alt   boyut   puan   ortalamaları   ise   “Öğrenciye   Kazandırılacak   Nitelik”   boyutu   için   35.88±6.04,   “Ders   İçerikleri”   boyutu   için   10.19±2.06,   “Derslerin   Sunuluşu”   boyutu   için   21.24±4.99,   Eğitimci   Özellikleri”   boyutu   için   21.82±4.84,   “Uygulamaların   Niteliği”   boyutu   için   14.32±2.97   olarak   saptanmıştır.   Bununla   birlikte,   ailenin   hemşirelik   mesleği   ile   ilgili   görüşlerinin,   öğrencinin   hemşirelik   fakültesinden   mezun   olmanın   ayrıcalık   olduğuna   ve   intörnlük   programının   yararlı   olduğuna   ilişkin   görüşlerinin   ölçek   alt   boyut   puanlarını   etkilediği   belirlenmiştir   (p<0.05).   Cinsiyet,   ailenin   yaşadığı   yerleşim   birimi   ve   hemşireliği   isteyerek   seçme  durumunun  ise  ölçeğin  alt  boyutlarını  etkilemediği  saptanmıştır  (p>0.05).

Sonuç:   Sonuç   olarak   mezunların   aldıkları   lisans   eğitimini   “ortanın   üzerinde/oldukça   iyi”   olarak   nitelendirdikleri  söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik;;  hemşirelik  eğitimi.

ABSTRACT

The  Opinions  of  Nurses  Graduated  From  Faculty  About  Bachelor’s  Degree  Education  and  Affected  

Factors
Objective: This descriptive research was made to investigate the opinions of nurses graduated from

faculty  about  bachelor’ s  degree  education.

Methods: The study was conducted between the dates of July 01 2014 and September 26 2014 on nurses who graduated from a faculty of nursing (n=125) and who participated (n=116) to the study. In collecting data, “Graduate   Introduction   Form”   and   “Bachelor’s   Degree   Education   Scale   for   Evaluation”   were   used.   To   conduct the study, written consent was taken from Scientific Ethic Committee and Faculty of Nursing. T test and ANOVA were used in analyzing data.

Results: The  total  score  mean  of  Bachelor’s  Degree  Education  Scale  for  Evaluation  of  graduated   nurses  was  97.37±20.04.  The    mean  score  for  the  subscale  of  the  quality  which  will  gain  by  the  students after graduating was determine as 35.88±6.04, for the subscale of contents of the course was 10.19±2.06, for the subscale of presenting of the courses was 21.24±4.99, subscale of the characteristics of educators was 21.82±4.84 and for the subscale of the quality of the practices was 14.32±2.97. Besides it was found a statistically   meaningful   differences   according   to   “opinions   of   family   related   to   nursing   profession”,   “thinking   that  graduated  from  faculty  of  nursing  is  an  privilege”,  “opinions  of  graduates that interships programs is useful”  and  the  mean  score  of  the  subscales  (p<0.05).  It  was  not  found  any  differences  between  the  mean  score   of the subscales according to gender, residential place of family, and voluntary selection of nursing.

Conclusions: As   a   result,   we   can   say   that   graduated   nurses   evaluated   their   education   as   “"over   medium / fairly good" .

Key Word: Nursing; nursing education. Anahtar kelimeler


Hemşirelik;;  hemşirelik  eğitimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.14001

Referanslar


Balcı Yangın H, Kırca N. Antalya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;; 2(1): 78

Çelikkalp Ü, Aydın A, Temel M. Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime ilişkin Görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;; 3(2): 2-14.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;18:2 93 Görüşlerinin Belirlenmesi. Intörn Eğitim Programından Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.