YEDİ FARKLI İLDEKİ KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: ÇOK MERKEZLİ KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Serap EJDER APAY, Funda ÖZDEMİR, Evşen NAZİK, Dilek COŞKUNER POTUR, Aytül HADIMLI, Derya TANRIVERDİ, Songül AKTAŞ, Elif Yağmur ÖZORHAN, Tuğçe SAKAR, Yeliz DOĞAN MERİH, Cemile ALACA, Afife YURTTAŞ
2.650 1.076

Öz


ÖZET

            Amaç: Bu çalışma Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinde yaşayan kadınların genital hijyen davranışlarını belirlemek ve bölgelere göre karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın verileri Mayıs 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Erzurum, Trabzon illerinden toplanmıştır. Veriler, soru formu ve Genital Hijyen Davranışları Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar ve varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Genital hijyen davranışları envanterinden en yüksek puan ortalaması olan il Ankara (83.15±12.09), en düşük puan ortalaması olan il Erzurum (74.12±12.19) olarak bulunmuştur. Çalışmadaki kadınların toplam puan ortalaması 78.96±11.65 olarak saptanmıştır.

            Sonuç: Çalışmanın sonucunda kadınların Genital Hijyen Davranışları Envanteri puan ortalamasının orta düzeyin biraz üzerinde olduğu bulunmuştur.

            Anahtar Kelimeler: Genital hijyen; genital hijyen davranışı; üreme sağlığı; ebelik/hemşirelik.

 

ABSTRACT

Determination of the Genital Hygiene Behaviours of Women in seven different provinces: A Multi-Centred Cross-Sectional Study

Objective: This study was conducted to determine the genital hygiene behaviours of women living in 7 different geographical regions of Turkey and to compare them according to regions.

Method: The data of this cross-sectional and descriptive study were collected from the provinces of Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Gaziantep, Erzurum, and Trabzon between May 2013 and June 2014. The data were collected using the questionnaire form and the Genital Hygiene Behaviors Inventory. Percentage distributions and analysis of variance were used in assessing the data.

Result: While the highest mean score of the Genital Hygiene Behaviours Inventory was determined in the province of Ankara (83.15±12.09), the lowest mean score was determined in the province of Erzurum (74.12±12.19). In the study, women’s total mean score of the genital hygiene inventory was 78.96±11.65.

Conclusion: As a result of the study, women’s mean score of the Genital Hygiene Behaviors Inventory was found to be slightly above the medium level.

Keywords: Genital hygiene; genital hygiene behaviours; reproductive health; midwifery/nursing.


Anahtar kelimeler


Genital hijyen; genital hijyen davranışı; üreme sağlığı; ebelik/hemşirelik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.05569

Referanslar


Andrist LC. Vaginal Health and Infections. JOGNN 2001;30(3):306-15.

Cangöl E, Tokuç B. Jinokoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Genital Enfeksiyon Sıklığı ve Genital Hijyen Davranışları. F.N. Hem. Derg 2013; 21(2):85-91.

Czerwinski BS. Variation in Feminine Hygiene Practices as a Function of Age. JOGNN 2000; 29(6):625-33.

Dalbudak S, Bilgili N. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının ve Bu Davranışların Vajinal Enfeksiyona Etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2013; 55(4): 281-87.

Demirbağ BC, Çan G, Kaya S, Köksal İ. Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan 18-49 Yaş Arasındaki Kadınlara Verilen Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi 2012; 9(3): 15-20.

Ege E, Eryılmaz G. Genital Hijyen Davranışları Envanterinin Geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 8(3):67-75.

Ege E, Eryılmaz G. Kadınlara Verilen Planlı Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2006; 9(3):8-16.

Erbil N, Bölükbaş N, Belkıran E, Balcı A. Factors Affecting and Genital Hygiene Behaviors of Married Women Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2013; 5(2):71-8.

Erbil N, Aşık F. Kız Öğrencilerin Hijyen ve Vajinal Akıntı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları. Sağlık ve Toplum 2005;15(2):91-5.

Erbil N, Özkan S, Demir Ü. Determination the Effectiveness of the Nurse to Identify Vaginitis and Examination of the Factors that Cause the Formation of Vaginitis in the Reproductive Aged Women Between 15 and 49 Age. Health and Society 2002;12(4):54-61.

Günalp S, Tuncer S. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tanı ve Tedavi. Ankara: Pelikan Yayıncılık; 2004. p. 48.

Hacıalioğlu N, İnandı T, Pasinlioğlu T. Erzurum Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Merkezi’ne Başvuran Kadınlarda Genital Yol Enfeksiyonlarının Sıklığı ve Risk Faktörleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;3(2):11-8.

Holloway D. Nursing Considerations in Patients With Vaginitis. 2010;19(16):1040-6.

Karatay G, Özvarıs SB. Evaluation of Applications Regarding the Genital Hygiene of Women Living in Barrel Houses Within a Region Existing a Health Center. Journal of Cumhuriyet University School of Nursing 2006;10(1):7-14.

Kavlak O, Saruhan A, Er S, Şen E, Sevil Ü. Gebelerin Belirlenmesi.

Yüksekokulu Dergisi 2010; 26(1): 53-63.

Khan SA, Amir F, Altaf S, Tanveer R. Evaluation of Common Organisms Causing Vaginal Discharge. J Ayub Med Coll Abbottabad 2009;21(2):90-3.

Koştu N, Beydağ KD. Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınların Genital Hijyen Davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12(1):66-71.

Öner S, Demirhindi H, Erdoğan Ş, Tuncer İ, Şaşmaz T, Sütoluk Z, ve ark. Doğankent Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Enfeksiyon Prevelansı. MEÜ Tıp Fak Derg 2004;5(2):138-44.

Özdemir S, Ortabağ T, Tosun B, Özdemir Ö, Bebiş H. Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genital Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2012;54(2):120-8.

Reid G, Bruce Aw. Urogenital Infections in Women: Can 2003;79(934):428-32.

Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği: Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar. XI. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık; 2012. p. 585-607.

Timur S. Bir Üniversite Öğrenci Yurdunda Kalan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışları. e-Journal of New World Science Academy 2010;5(4):39-48.

Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Türkiye 2012. Bilgi Dağıtım Grubu; 2013. p.8-24. Nursing Genital Hijyen Üniversitesi

Hemşirelik Probiotics Help? Postgrad Med

J Ünsal A. Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010;13(5):80-90.

Ünsal A, Özyazıcıoğlu N, Sezgin S. Doğu Karadeniz’deki Bir Belde ve Ona Bağlı Dokuz Köyde Yaşayan Bireylerin Genital Hijyen Davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;13(2):12-9.

Yağmur Y. Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6(5):325-30.

Yurdagül Y, Sevil Ü, Özkan S. Kadınlarda Sık Görülen

Üniversitesi 2004;12(2):105-10. Enfeksiyonlar. Yüksekokulu Dergisi Hemşirelik
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.