KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN KADINLARIN VAJİNAL AKINTI DURUMUNDA SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞLARI

Filiz OKUMUŞ, Nurdan DEMİRCİ
2.449 587

Öz


ÖZET

Amaç:Bu araştırma, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların vajinal akıntı durumunda sağlık arama davranışlarını ve sağlık arama davranışlarını engelleyen nedenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, kırsal bir bölgede bulunan bir sağlık ocağı bölgesinde yapılmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemine göre seçilen 438 kadın araştırmaya katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan veri toplama formu ile toplanmıştır. Değerlendirmede yüzdelik, ortalama ve ki-kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 32.1±8.2 olup çoğunluğu 25-29 yaş grubundadır. Sağlık kuruluşuna başvurma oranı oldukça yüksek olup başvuran kadınların bir kısmı hekimin verdiği tedaviyi ya hiç kullanmamış ya da yarıda bırakmıştır.   Kadınların vajinal akıntı durumunda sağlık kuruluşuna başvurmama nedenleri akıntının kendiliğinden iyileşeceğini düşünmeleri, ekonomik nedenler, zamansızlık, ulaşım zorlukları, utanma,  evdeki sorumluluklar, bilgisizlik ve sağlık çalışanlarının ilgisizliğidir.

Sonuçlar: Yaş, eğitim ve çalışma durumu, gelir seviyesi, sağlık sigortası aile tipi, evlenme yaşı, ilk gebelik ve doğum yaşı, gebelik sayısı ile sağlık hizmeti arama davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.Düşük/küretaj öyküsü açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Sağlık arama davranışı; vajinal akıntı; kırsal nüfus.

 

ABSTRACT

Health-Seeking Behavior in The Case of Vaginal Discharge in Women Living in Rural Areas

Objective: This research was conducted to determine the behavior of women living in rural areas in terms of seeking healthcare in the event of vaginal discharge and the reasons that hindered their seeking healthcare.

Methods: The study was carried out in a rural area overseen by a community health center. Using the method of random sampling, 438 women participated in the study. Data were collected by the researchers using a data collection form inspired by a scan of the literature. Percentages, means and chi-square tests were used in the evaluation. 

Results: The mean age of the women recruited into the study was 32.1±8.2 and the majority was in the 25-29 age group. The percentage of women presenting at the health center was noticeably high but a portion of these women either never made use of or never completed the treatment recommended by the physician.   The reasons the women did not apply to the health center in the event of vaginal discharge were their thinking that the discharge would disappear by itself, economic rationales, lack of time, transportation difficulties, feeling embarrassed, household responsibilities, ignorance and the indifference of health professionals.

Conclusions: No significant relationship was found between the women's seeking health care and their ages, educational levels, working status, income levels, health insurance status, family type, age of marriage, age of first pregnancy and first delivery, or the number of pregnancies. There was a significant statistical difference observed between the groups in terms of their histories of miscarriage/abortion.  

Keywords:Health care seeking behaviour; vaginal discharge; rural population.


Anahtar kelimeler


Sağlık arama davranışı; vajinal akıntı; kırsal nüfus

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.27900

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.